ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1 (90). – 100 с.

Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Рекомендовано до публікації рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” (протокол № 7 від 21.06.2016 р.).

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Науково-методичні засади управління земельними ресурсами за адаптивного землевпорядкування

Бойко П.І., Літвінов Д.В., Буслаєва Н.Г., Коваленко Н.П., Демиденко О.В., Шаповал І.С. Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту

Камінський В.Ф., Корсун С.Г. Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні

Ткаченко М.А., Гавришко О.С., Габриєль А.Й., Оліфір Ю.М. Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання

Малієнко А.М., Тараріко Н.М., Зведенюк Т.Б., Любомський В.С. Родючість ґрунту та баланс елементів живлення за використання як добрива стебел кукурудзи за тривалого беззмінного її вирощування

Черенков А.В., Чабан В.І., Подобед О.Ю. Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні

Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту

Корсун С.Г., Давидюк Г.В., Юла В.М., Панасюк М.О. Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого ґрунту

Шевченко М.С., Лебідь Є.М., Льоринець Ф.А., Десятник Л.М. Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу

Борко Ю.П., Патика М.В., Колодяжний О.Ю. Мікробний ценоз чорнозему типового за біологічної та інтенсивної систем землеробства

Малиновська І.М., Ткаченко М.А., Черниш О.О., Сорока О.П., Пипчук Н.М. Угруповання мікроорганізмів сірого лісового ґрунту за вапнування і мінерального удобрення

Сорока Ю.В., Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В. Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-Центрального Степу України

Клименко І.І. Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового ґрунту

Кургак В.Г., Боговін А.В. Продуктивність лукопасовищних угідь в умовах змін клімату

Слюсар І.Т., Сербенюк В.О., Гера О.М., Соляник О.П., Тарасенко О.А. Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу