УДК: 631.58:633:631.45

Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту

Мета – визначити найпродуктивніші сівозміни з відповідним набором, співвідношенням ірозміщенням польових культур за різних способів основного обробітку ґрунту, рівнів удобрення та погодних умов. виявити взаємовплив основних ланок системи землеробства на родючість ґрунту, продуктивне і раціональне землекористування.

Методи. Польовий, лабораторний, порівняльно-аналітичний.

Висновки. відмічено важливу роль в умовах сучасного землеробства сівозміни, як фактораекологічної стабілізації системи ґрунт – рослина. встановлено вибірковий вплив на продуктивність вирощуваних культур різних технологій обробітку ґрунту і рівнів удобрення. Розкрито особливості формування показників ґрунтової родючості та методичних підходів до проведення реконструкції програм досліджень і вирахування участі взаємовпливу факторів землеробства у тривалих багато- факторних експериментах, що мають велике методичне, теоретичне і практичне значення.

Ключові слова: попередники, ротація, удобрення, обробіток ґрунту, родючість,продуктивність, взаємовплив, фактори.

Література

 1. Бойко П.І. Дія попередників, способів обробітку ґрунту і добрив на врожай і якість озимої пшениці / П.І. Бойко, Г.І. Бойко, В.Ф. Камінський // Вісник аграрної науки. – 1986. – No 5. – С.36‐42.
 2. Бойко П. И. Комплексное влияние основных факторов земледелия на плодородие почвы и продуктивность культур севооборотов // П. И. Бойко, М. С. Гаврилюк, Ж. Т. Головащук, В.П. Запорожец и др. // Сб.”Земледелие”.-Киев: Урожай. – 1988. – Вып. 63.– С. 3-8.
 3. Бойко П.И. Экономическая эффективность систем основной обработки почвы под культуры интенсивных севоборотов Левоберожной Лесостепи Украины// В.П. Запорожец, П. И. Бойко, М. С. Гаврилюк, М.К. Плишко и др. // сб. Земледелие. – Киев : Урожай. – 1989. – Вып.64. – С. 76-80.
 4. Бойко П.І. Основні фактори землеробства та продуктивність рослин і стан родючості чорноземів на Лівобережному Лісостепу України / П.І. Бойко, Л.І. Шиліна, М.С. Гаврилюк, І.С. Шаповал // Вісник аграрної науки. – 1994. –No 4. – С.35‐43.
 5. Бойко П.І. Сівозміни з короткою ротацією / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Пропозиція. – 1998. – No 2. – С.16‐17.
 6. Бойко, П. І.Взаємовплив основних ланок системи землеробства на раціональне землекористування / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко, В.А. Дишлевий, І.С. Шаповал // Вісник аграрної науки. – 2007. – No8. – С. 12-18.
 7. Бойко П.І. Науково інноваційні аспекти сівозмін в Україні / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2006. – No5. – С.24-28.
 8. Бойко П.І. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2008. –No 2. – С.11-17
 9. Демиденко О.В. Гумусний стан чорнозему типового за різних способів обробітку в агроценозах Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, О.Л. Тонха, В.А. Величко, П.І. Бойко // Вісник аграрної науки. – 2014. – No4. – С. 58-62.
 10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.
 11. Камінський В.Ф. Роль сівозмін у сучасному землеробстві / В.Ф. Камінський, П.І. Бойко // Вісник аграрної науки. – 2013. – No6. – С. 5-9.
 12. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина XIX- початок XXI ст. ): монографія / Н.П. Коваленко. –НААН, ННСГБ. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД» – 2014. – 490 с.
 13. Літвінов Д.В. Агробіологічні основи підвищення ефективності короткоротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктор. с.-г наук: спец. 06.01.01 «Загальне землеробство дисертації Д.В. Літвінов. – Київ, 2015. – 42 с.
 14. Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур [В,Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, І.П. Шевченко, П.І. Бойко та ін. / за ред. В.Ф. Камінського. – Київ: ВП «Едельвейс». – 2012. – 196 с.
 15. Цвей Я.П. Формування родючості ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу / Я.П. Цвей // Міжвід. тем. наук. зб. «Землеробство». – Київ: ВП «Едельвейс». – 2015. – Вип. 1. – 56-59.
 16. Юркевич Є.О. Агробіологічні основи сівозмін Південного Степу України / Є.О. Юркевич, Н.П. Коваленко, А.В. Бакума // Монографія. – Одеса: Одеське виробництво «ВМВ». – 2011. – 240 с.
 17. Boyko P. I. Scientifically innovative aspects are in development and implementation of crop rotations in Ukraine /P. I. Boyko, N. P. Kovalenko //Зб. наук. пр. ОДАУ «Агровісник Причорномор’я». – Одеса: МОНУ, ОДАУ. – 2015. – No 76. – С.92-99.
 18. Kaminsky V.F. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1) / V.F. Kaminsky, P.I. Boyko // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Київ: «Едельвейс». – 2014. – Вип. 3. – С.3-9.
 19. Kaminsky V.F. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2) / V.F. Kaminsky, P.I. Boyko // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Київ: «Едельвейс». – 2014. – Вип. 4. – С. 3-11.