УДК: 631.434: 631.445.2: 631.8

Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання

Висвітлено результати досліджень структурно-агрегатного стану ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту на перелозі та варіантах 50-річного тривалого сільськогосподарського використання. Встановлено, що включення ґрунту в систему землеробства без добрив та за систематичного мінерального удобрення сприяє утворенню мезоагрегатів, але водночас призводить до значної їх розпиленості та слабкої водостійкості.

Ключові слова: ясно-сірий лісовий поверхнево-оглеєний ґрунт, переліг, структурні агрегати, водостійкість, розпиленість.

Література

 1. Позняк С. П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1 / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
 2. Хан К. Ю. Строение и устойчивость почвенных агрегатов / К. Ю. Хан, А. И. Поздняков, Б. К. Сон // Почвоведение. – 2007. – No 4. – С. 450-456.
 3. Карпачевский Л. О. Почва в современном мире / Л. О. Карпачевський Т. А. Зубкова, Н. О. Ковалева и др. — ОАО “Полиграф-ЮГ” Майкоп, 2008. — С. 64.
 4. Драган М. І. Агрегатний склад сірого лісового ґрунту за різних агротехнічних заходів / М. І. Драган, В. І. Гамалєй, О. Г. Любич // Вісник аграрної науки. – 2009. – No 2. – С. 11-16.
 5. Позняк С. П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 2 / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.
 6. Пшевлоцький М. І. Ґрунти Сокальського пасма і їх агрогенна трансформація / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франк, 2002. – 180 с.
 7. Ткаченко М. А. Відтворення родючості сірих лісових ґрунтів за різних систем удобрення та хімічної меліорації у Правобережному Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.03 “Агроґрунтознавство і агрофізика” / М.А. Ткаченко. – Київ: 2015. – 46 с.
 8. Муха В. Д., Картамышев Н. И., Муха Д. В. Агропочвоведение / Под ред. В. Д. Мухи. – М.: Колос, С. 2004. – 528 с.
 9. Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко // Український географічний журнал. – 2003. – No 1 – С. 16-20.
 10. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, еволюция, география, мониторинг, охрана) / В. В. Медведев. – Харьков. “13 типография”, 2008. 406 с.
 11. Медведев В. В. Оптимизация агрофизических свойств черноземов. – М.: ВО Агропромиздат, 1988. – 158с.
 12. Ткаченко М. А. Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання // М. А. Ткаченко, О. С. Гавришко, А. Й. Габриєль, Ю. М. Оліфір / Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” – К.: ВП “Едельвейс”, 2015 – Вип. 2. – С. 32-41.