УДК: 631.51:631.872

Родючість ґрунту та баланс елементів живлення за використання як добрива стебел кукурудзи за тривалого беззмінного її вирощування

Встановлено, що за довготривалого беззмінного вирощування кукурудзи на зерно на фоні внесення N70P72K 72 кг/га сівозмінної площі та заробляння всієї побічної продукції як органічного добрива не спричинює зменшення урожайності цієї культури. Крім того, за тривалого систематичного заробляння в ґрунт 21,7 т/га органічної маси стебел і кореневих решток кукурудзи формується сприятливий поживний режим і розширене відтворення родючості чорнозему . За переходу на п’ятипільну зерно-просапну сівозміну внаслідок надходження у ґрунт органічної речовини скорочується у 2,5 рази, відбувається зменшення вмісту гумусу.

Ключові слова: баланс елементів живлення, поживний режим грунту, побічна продукція, урожайність культур, беззмінний посів, кукурудза, зерно-просапна сівозміна.

Література

  1. Волкогон В.В. Біологічні аспекти адаптивних систем землеробства / В.В. Волкогон // Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології – основа раціонального землекористування, збереження і відтворення родючості ґрунтів / за ред. Д. с.-г. н. В.Ф. Камінського. – Київ: ВП «Едельвейс», 2013. – с. 95-107.
  2. Рециркуляція елементів живлення за використання на добриво побічної продукції рослинництва та різних способів основного обробітку грунту / В.Я. Ятчук, С.О. Гаврилов, Л.М. Красюк, Т.Б. Зведенюк // Науковий журнал «Біологічні системи». – 2012. – Т. 4. Вип.3. – С. 356-359.
  3. Предко И.Г. Продуктивность кукурузы, насыщение ею севооборотов и бессменные посевы / И.Г. Предко, Л.В.Чуприна, Л.П. Волочай // Кукуруза. – 1978. ‐ No 2. – С.17
  4. Трифонов М.И. Кукуруза как монокультура в Воронежской области / М.И. Трофимов, В.П. Кузьмина, М.С. Савинова // Кукуруза. – 1976. ‐ No10. – С.17-18.
  5. Гангур В.В. Царица полей в монокультуре. Продуктивность кукурузы на зерно при бессменном выращивании в севообороте / В.В. Ганчур // Зерно. ‐ 2009. ‐ No6. – С. 27-29.
  6. Стулин А. С. Влияние длительного применения удобрений в бессменном посеве кукурузы на ее продуктивность и вынос элементов питания на черноземе выщелоченном // Агрохимия. – 2007. – No 1. – С. 25–30.
  7. Robert G. Hoeft Modern Corn and Soybean Production / Robert G. Hoeft, Emerson D. Nafziger, Richard R. Johnson, Samuel R. Aldrich // USA.: Copyright., 2000.‐ 353 p.
  8. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой / Д.С. Филев, В.С. Циков, В.И. Золотов. – Днепропетровск, 1980. ‐ 54 с.
  9. Левин Ф.И. Количество растительных остатков в посевах полевых культур и их определение по урожаю основной продукции / Ф.И. Левин // Агрохимия. – 1977. – No8. – С. 36-42.
  10. Якість грунту. Показники родючості грунтів: ДСТУ 4362:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. ‐ Київ: Держспоживстандарт України 2006. – 23 с.