УДК: 631.445.41:631.452:631.8

Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні

Досліджено трансформацію основних агрохімічних властивостей чорнозему типового за тривалого систематичного застосування органічних і мінеральних добрив у сівозміні з 100 % насиченням зерновими культурами. Встановлено, що високий рівень продуктивності ріллі при одночасному створенні умов для збереження і відтворення гумусного стану, показників забезпеченості основними елементами живлення, мікроелементного фонду та агроекологічного стану ґрунту досягається за їх застосування на рівні, який забезпечує компенсацію виносу азоту і калію не нижче 80 %, фосфору – 120-140 %.

Ключові слова: чорнозем, родючість, баланс, елементи, продуктивність, сівозміна.

Література

  1. Бойко В.І. Економіка виробництва зерна (з основами організації і технології виробництва) / В.І. Бойко, Є.М. Лебідь, В.С. Рибка та ін.; за ред. В.І. Бойка – Київ: 2008. – 400 с.
  2. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства України / М.Г. Лобас. – Київ: 1997. – 448 с.
  3. Ткалич И.Д. Цветок солнца (основы биологии и агротехники подсолнечника): монография / И.Д. Ткалич, Ю.И. Ткалич, С.Г. Рычик // под. ред.. док-ра с.-х. наук, проф.. И.Д. Ткалича. – Днепропетровск, 2011. – 172 с.
  4. Програма «Зерно України – 2015». – Київ: ДІА, 2011. – 48 с.
  5. Носко Б.С. Антропогенна еволюція чорноземів / Б.С. Носко. Харків: КП «Друкарня No13», 2006. – 240 с.
  6. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України / за наук. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва. – Київ: Аграр. наука, 2012. – 240 с.
  7. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / [редкол.: Балюк С.А., Медведєв В.В., Тараріко О.Г. та ін.]. – Київ: М-во аграр. політики, Держ. технол. ц-р охор. род. грунтів, НААН України, ННЦ ІГА ім.. О.Н. Соколовського, НУБіП України, 2010. – 111 с.
  8. Періодична доповідь про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення України / за ред. Яцука І.П.. – Київ: ДУ «ІОГ України», 2015. – 120 с.