УДК: 631.5:633.1.31/37:574

Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого ґрунту

Метою роботи було виявити особливості зміни фактору ємності фосфатів у темно-сірому опідзоленому ґрунті за умови тривалого систематичного застосування різних доз мінеральних і органічних добрив. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичний. Результати. За різної інтенсивності систем удобрення, установлено, що тривале (28 років) застосування органічних та мінеральних добрив сприяло не лише стабілізації, а й відтворенню запасу рухомої фракції фосфатів у орному шарі ґрунту порівняно з вихідними даними (1987 р.). Зростання вмісту рухомого фосфору узгоджувалось з підвищенням агрохімічного навантаження у сівозміні. Висновки. Тривале систематичне застосування протягом 1987–2000 рр. мінеральних добрив у дозах 265–397 кг NPK по фону 10 т гною на 1 га сівозмінної площі, у 2001–2010 рр. –211–316,5 кг NPK на 1 га та у 2011–2015 рр. – 213,8–326,4 кг NPK на 1 га по фону приорювання побічної продукції рослинництва мало істотний вплив на зміни фактору ємності фосфатного режиму, забезпечивши збагачення темно-сірого опідзоленого ґрунту доступними рослинам мінеральними фосфатами.

Ключові слова: фосфор, фосфатний режим ґрунту, полігонний агроекологічний моніторинг, система удобрення, сівозміна.

Література

  1. Минеев В.Г.Биологическое земледелие и минеральные удобрения / [В.Г. Минеев, Б. Дебрецени, Т. Мазур]. – М.:Колос, 1993. – 415 с.
  2. Дмитренко П.А. Фосфатный режим почв Украинской ССР и приемы его улучшения / П.А. Дмитренко // Тр. Почв. ин-та им В.В. Докучаева.–Т.1. –М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С.152–274.
  3. Носко Б.С. Фосфатний режим ґрунтів і ефективність добрив / Б.С. Носко. – Київ: Урожай, 1990. – 224 с.
  4. Носко Б.С.. Проблема фосфору в землеробстві України / Б.С. Носко, А.О. Христенко, В.П. Максимова // Вісник аграрної науки, 1998.– No 5.– С.13.
  5. Марчук І.У. Добрива та їх використання: Довідник / І.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Є. Розстальний, А.В. Савчук. – Київ: ТОВ «Компанія» «Юнівест Маркетинг», 2002. – 246 с.
  6. Гринник І.В. Проблема фосфору у землеробстві Полісся і шляхи її вирішення / І.В. Гринник, О.М. Бердніков, Л.В. Потапенко, Т.Б. Мілютенко // Сільськогосподарська мікробіологія, 2013. – Вип. 18. – С. 146–158.
  7. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова.
  8. ДСТУ ISO 10381-2:2004 Якість грунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб.
  9. Камінська В.В. Баланс нутрієнтів та важких металів залежно від рівня удобрення культур ланки зернопросапної сівозміни / В.В. Камінська, І.І. Клименко, О.Ф. Дудка // Збалансоване природокористування: традиції та інновації: Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.: тези доп. – Київ, 2014. – С. 88–90.