УДК: 631.46:631.5

Мікробний ценоз чорнозему типового за біологічної та інтенсивної систем землеробства

У статті наведено результати досліджень з вивчення впливу агрозаходів на функціонування мікробних угруповань чорнозему типового. Метою роботи був порівняльний аналіз особливостей функціонування бактеріальної та грибної мікробіоти ризосфери буряків цукрових за біологічної та інтенсивної (промислової) систем землеробства протягом онтогенезу культури. Для досягнення поставленої мети застосовано мікробіологічні (визначення чисельності мікроорганізмів та їх якісного складу), екологічні (розрахунок екологічних індексів), біохімічні (оцінка мікробної біомаси та метаболічного коефіцієнта) і статистичний (встановлення вірогідності отриманих результатів) методи досліджень.

Встановлено, що застосування агрозаходів суттєво впливає на мікробні угруповання чорнозему типового у ризосфері буряків цукрових протягом онтогенезу зумовлюючи зміну трофічних зв’язків та різну направленість мікробних процесів у ґрунті. При цьому фаза розвитку рослин має також значний вплив на активність функціонування мікроорганізмів ґрунту. Протягом онтогенезу буряків цукрових збільшується кількість кореневих ексудатів і накопичуються рослинні рештки у ґрунті, що сприяє зростанню чисельності, біомаси та різноманіття мікробних угруповань чорнозему типового і, відповідно, інтенсифікації процесів трансформації органічної речовини ґрунту. При цьому застосування біологічної системи землеробства порівняно з інтенсивною сприяє оптимізації функціонування мікробних комплексів грунту, що супроводжується збільшенням чисельності, різноманіття та вмісту мікробної біомаси, а також зростанню стійкості мікробних угруповань. Це сприяє активізації мікробної трансформації органічної речовини ґрунту та поліпшенню трофічного метаболічного режиму. Застосування ж інтенсивної системи землеробства спричинює зменшення чисельності, різноманіття і біомаси мікроорганізмів, що супроводжується спрощенням трофічних зв’язків і розбалансування рослинно-мікробних систем.

Ключові слова: мікробний ценоз, система землеробства, чорнозем типовий, ризосфера, буряк цукровий, мікробна біомаса, метаболічний коефіцієнт.

Література

  1. Мoskalevska Yu.P. Influence of agrarian systems on the microbiological transformation of organic matter in typical chernozem under sugar beet growing / Yu.P. Мoskalevska, M.V. Patyka // Modern scientific research and their practical application. – Kupriyenko S.V., Odessa, 2014. – Vol. J11401. – J11401-009. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j11401.pdf.
  2. Борко Ю.П. Особливості формування мікробного ценозу ґрунту та його активності за біологічного землеробства / Ю.П. Борко, М.В. Патика // Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22-23 жовтня 2015). – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 213-214.
  3. Гадзало Я.М. Агробиология ризосферы растений: монография / Я. М. Гадзало, Н.В. Патыка. А.С. Заришняк. – Київ: Аграрна наука, 2015. – 386 с.
  4. Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії: навч. посіб. / [В.Ф. Петриченко, М.Я. Бомба, М.В. Патика та ін.]. – Київ: Аграрна наука, 2011. – 492 с.
  5. Исследование дерново-подзолистых почв при возделывании льна-долгунца в сверхдлительном опыте / Н.В. Патыка, Ю.В. Круглов, М.А. Мазиров [и др.] // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 62. – С. 258-268.
  6. Іутинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія / Г.О. Іутинська. – Київ: Арістей, 2006. – 284 с.
  7. Лабутова Н. М. Методы изучения почвообитающих микроорганизмов / Н.М. Лабутова // Учебное пособие. – СПбГУ, 2008. – 48 с.
  8. Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г. Звягинцева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 304 с.
  9. Одум Ю. Основы экологии / под. ред. Н.П. Наумова. – М.: Мир, 1975. – 733 с.
  10. Танчик С.П. Екологічна система землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво [Текст] / С.П. Танчик, О.А. Демідов, Ю.П. Манько. – Київ: НУБІП України, 2011. – 39 с.