УДК: 631.46.631.445.41:631.84

Угруповання мікроорганізмів сірого лісового ґрунту за вапнування і мінерального удобрення

Досліджували вплив агротехнічних заходів: мінерального удобрення, вапнування, заорювання біомаси сидеральної культури і побічної продукції попередника у сівозміні на чисельність тафізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів кореневої зони гречки. Встановлено, що внесення мінеральних добрив приводить до збільшення чисельності мікроорганізмів основних екологотрофічних груп та зростання фізіолого-біохімічної активності окремих груп мікроорганізмів (амоніфікаторів, олігонітрофілів, денітрифікаторів), особливо за подвійної дози добрив (N120P60K120). Вапнування як на фоні мінерального удобрення, заорювання екзогенної органічної речовини , так і без них приводить до зменшення чисельності і фізіолого-біохімічної активності клітин фосформобілізівних мікроорганізмів через збільшення рухомості сполук багатьох елементів за рН близького до нейтрального. Оптимізація кислотно-лужної рівноваги ґрунтового розчину позитивно впливає на перебіг мікробіологічних процесів у ґрунті, про що свідчить, зокрема, зростання чисельності амоніфікаторів – на 94,4%, іммобілізаторів мінерального азоту – 40,9, нітрифікаторів – 82,5, автохтонних – 112,7, актиноміцетів – 93,4, мобілізаторів органофосфатів – 18,6, загальної чисельності мікроорганізмів – на 43,1 %.

Ключові слова: еколого-трофічні групи мікроорганізмів, амоніфікатори, денітрифікатори, азотобактер, полісахаридсинтезувальні, кислотоутворювальні мікроорганізми, вапнування, мінеральне удобрення.

Література

  1. Ткаченко М.А. Продуктивність типових сівозмін Лісостепу залежно від інтенсивності агрономічного навантаження / М.А. Ткаченко, Д.В. Літвінов // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків . – 2014. – Вип. 22. – С. 100-106.
  2. Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе // М.: Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
  3. Звягинцев Д.Г. Биология почв и их диагностика / Д.Г. Звягинцев // Биологическая диагностика почв. М., 1976. – С. 175-189.
  4. Звягинцев Д.Г., Гузев B.C., Левин C.B. Изменения в комплексе почвенных микроорганизмов при антропогенных воздействиях / Успехи почвоведения: Сов. почвоведы к XIII Междунар. конгр. почвоведов, Гамбург, 1986. – М., 1986. С. 64- 68.
  5. Чуб М.В. Повышение дозы удобрений и микрофлора / М.В. Чуб // тр. Харьковского с.-х. ин-та. – 1972. – Т.170. – С. 130-150.
  6. Суховицкая Л.А. Влияние уровня минерального питания на развитие микроорганизмов азотного обмена и их деятельности в почве / Л.А. Суховицкая // Всесоюз. Совещ. «Формирование животного и микробного населения агроценозов», Пущино, 14-16 сент. 1982 г.: Тез. докл. – М.: Наука, 1982. – С. 133.
  7. Малиновська І.М. Мікробіологічні процеси в ризосфері рослин у забрудненому нафтопродуктами ґрунті / І.М. Малиновська, Н.А. Зінов′єва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – No2. – С.83-91.
  8. Малиновська І.М. Стан мікробіоценозу сірого лісового ґрунту за різноцільового використання / І.М. Малиновська, І.В. Домбровська // Вісник Київського національного університету. Сер. біолог. – 2011. – Вип.57. – С. 21-25.
  9. Малиновська І.М. Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів ґрунту / І.М. Малиновська // Автореф. доктор. дис. – Київ, 2003. – 34 с.