УДК: 633:413:581:105

Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-Центрального Степу України

Мета досліджень – провести комплексну оцінку агроресурсного потенціалу Північно-центрального Степу України, встановити лімітуючи фактори щодо підвищення продуктивності землеробства.

У процесі виконання роботи використано загальноприйняті методи досліджень: польовий, лабораторний, аналітично-розрахунковий, порівняльний, імітаційного комп’ютерного моделювання та системного узагальнення отриманих результатів.

Експериментальна частина виконана у стаціонарному польовому досліді Запорізької дослідної станції Інституту олійних культур НААН.

Дослідження показали, що при систематичному застосуванні добрив за комплексом агрофізичних, фізико-хімічних, агрохімічних показників досліджуваний ґрунт має високий потенціал родючості.

Системи обробітку ґрунту на продуктивність сівозміни впливають неістотно. Можна лише відзначити тенденцію до переваги мілких способів розпушування ґрунту з мульчуванням.

Досліджувана сівозміна за складом культур моделює один із найінтенсивніших варіантів ведення землеробства. Показники урожайності та варіювання коефіцієнту її варіації свідчать про досить низький рівень реалізації потенційної родючості чорнозему звичайного, що пояснюється, з одного боку, стійкою тенденцією до зниження річного водного балансу, з іншого – особливостями формування балансу гумусу, азоту, фосфору і калію за досліджуваних систем удобрення.

Залежність урожайності від агрокліматичних (погодних) умов розглянуто на прикладі основної зернової культури регіону – пшениці озимої. Встановлено, що найістотніший вплив на реалізацію потенціалу продуктивності культури мають гідротермічні умови травня – червня.

Аналіз результатів дослідження дозволив оцінити агроресурсний потенціал Північно-центрального Степу та встановити вплив основних чинників на формування врожайності сільськогосподарських культур. Зрошення в цій зоні є найвагомішим фактором підвищення продуктивності польових культур, а його впровадження в 70 % випадків може підвищити продуктивність сівозміни не менше, ніж в 1,8 рази.

Ключові слова: лімітуючі фактори, продуктивність, моделювання, потенційна родючість, баланс гумусу, рівні сприятливості.

Література

  1. Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Агрометеорологічний потенціал степової зони України // Агроекол. журн. – 2014. – No3.
  2. Формування енергетичних біоорганічних агроекосистем. / За ред. Ю. Тараріко. – Київ : ДІА, 2008.
  3. Козаченко О.А., Сорока Ю.В. Оптимізація галузевого виробництва в зоні зрошення // Стан та перспективи виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон 14 – 16 червня 2012 р.). – Херсон: Інститут зрошуваного землеробства, 2012.
  4. Біоенергетичні зрошувані агроекосистеми. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Південний Степ України) / За ред. Ю. Тараріко. – Київ :ДІА, 2010. – 86 с.
  5. Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів. – Харків, 2006. – Вид. «Друкарня No 13» – 120 с.
  6. Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України. – Київ : 1994. – 162 с.