УДК: 631.45:574.4

Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового ґрунту

Встановити можливість використання посівів вівса плівчастого і голозерного для фіторемедіації ґрунтів, забруднених цинком, свинцем, кадмієм в умовах Правобережного Лісостепу. Методи. Польовий, лабораторний, математико–статистичний. Результати. Проведені дослідження свідчать, що вирощування різних сортів вівса на штучно забруднених екотопах важкими металами сірого лісового ґрунту призвело до змін їх кількісних, якісних, токсикологічних характеристик врожаю, а також визначення можливості використання зерна. Висновки. Установлено, що в умовах Правобережного Лісостепу на території з вмістом у сірому лісовому ґрунті свинцю до 1000 мг, цинку до 500 і кадмію до 20 мг/кг посіви вівса плівчастого сорту Нептун та вівса голозерного сорту Соломон виявили високу толерантність до забруднення, тому є можливим проведення фіторемедіації з їх використанням, однак різке погіршення токсикологічних характеристик зерна цих культур робить неможливим його застосування у продовольчих і кормових цілях.

Ключові слова: важкі метали, фіторемедіація, забруднення ґрунту, овес плівчастий і голозерний, продуктивність, фізіологічна ефективність, кореневі бар’єри.

Література

 1. Балюк С.А. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву України / С.А. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2011. – No 6. – С. 5–11.
 2. Macnair M.R. The hyperaccumulation of metals by plants / M.R. Macnair // Advances in Botanical Research. – 2003. – 40. – P. 63–105.
 3. Біланич М.М. Сучасний стан дослідження впливу важких металів на рослинний світ / М.М. Біланич. // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника: серія біологія. – 2008. – Вип. XII. – С. 161–174.
 4. Kumar N. Phytoremediation: tse use of plants to remove heavy metals from soils / N. Kumar, H. Motto, I. Raskinet // Envitor. Sci. Tehnol. – 1995. – No 29. – Р. 1232–1238.
 5. Прасад М.Н. Практическое использование растений для восстановления экосистем, загрязненных металлами / М.Н. Прасад // Физиология растений. – 2003. – Т. 50. – С. 764–780.
 6. Anil K.G. Bioremediation: Ecotechnology for the Present Century / K.G. Anil, Y. Mohammad, K.P. Pramod // International Society jf Environmental Botanists. – 2003. – V. 9. – No 2. – P. 248.
 7. Baker A.J.M. Metal hyperaccumulator plants: a review of the ecology and physiology of a biochemical resource for phytoremediation of metal-polluted soils / A.J.M. Baker, S.P. McGrath, R.D. Reeves, J.A.C. Smith // Phytoremediation of contaminated soil and water. – Lewis Publishers. – 2000. – P. 85–107.
 8. Андриевская Л.П. Подбор и агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур на способность снижать содержание тяжёлых металлов в почве / Л.П. Андриевская // Поволжский экологический вестник. Волгоград. – 1998. – Вып. 5. – С. 192–194.
 9. Peralta-Videa J.P. Potential of alfalfa plant to phytoremediate individually contaminated montmorillonite-soil with cadmium (II), chromium (VI), copper(II), nickel (II) and zinc (II) / J.P. Peralta-Videa, J.L. Gardea-Torreesday, E. Gomez // Bull. Environ. Contam. Toxicol. – 2002. – V. 69. – P. 74–81.
 10. Henry J.R. In An Overview of Phytoremediation of Lead and Mercury / J.R. Henry // NNEMS Report. D.C. Washington. – 2000. – P. 3–9.
 11. Кравець О.П. Сучасний стан та проблеми фітоочищення ґрунтів від радіонуклідів і важких металів / О.П. Кравець // Физиология и биохимия культурных растений. – 2002. – Т.34. – No5. – С. 377–386.
 12. Сискевич Ю.И. Использование рапса ярового в качестве фитомелиоранта / Ю.И. Сискевич, Г.Н. Никонова // АГРО XXI. – 2008. – No 4. – С. 67–69.
 13. Корсун С.Г. Застосування посівів ріпаку ярого для фіторемедіації ґрунтів / С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, Н.Г. Буслаєва, І.І. Клименко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [ред-кол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2010. – Вип. 74. – Ч.1: Агрономія. – С. 83–90.
 14. Корсун С.Г. Спосіб фіторемедіації сільськогосподарських земель, забруднених важкими металами / С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, І.І. Клименко, Н.І. Довбаш, Т.М. Хмара // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – Вип. 1–2. – С. 51–53.
 15. Tlustos P. The uptake of cadmium, zinc, arsenic and lead by chosen crops / P. Tlustos, J. Balik, D. Pavlikova // Rotilina Vyroba. – 1997. – V. 43. – P. 487–494.
 16. Методика суцільного ґрунтового-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / [за ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера]. – К., 1994. – С. 52–54.
 17. Методи аналізів ґрунтів і рослин (методичний посібник) / [за ред. С.Ю. Булигіна, С.А. Балюка, А.Д. Міхновської, Р.А. Розумної]. – Книга 1. – Харків: ННЦ ІГА, 1999. – 157 с.
 18. Майсурян Н.А. Практикум по растениеводству / Н.А. Майсурян. – М.: Колос, 1970. – 445 с.
 19. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
 20. Церлинг В.В. Агрохимические основы диагностики минерального питания сельскохозяйственных культур / В.В. Церлинг. – М.: Наука, 1978. – 215 с.
 21. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур: [навчальний посібник] / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко, П. В. Іващук, О. В. Корнійчук // [за ред. В. В. Лихочвора, В. Ф. Петриченка]. – 3-є вид., виправ., допов. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2010. – 1088 с.
 22. Бабкин В.В. Физиолого-биохимические аспекты действия тяжелых металлов в сельском хозяйстве / В.В. Бабкин // Физиология и биохимия культурных растений. – 1995. – No5. – С. 17–21.
 23. Овес. Технічні умови: ДСТУ 4963:2008. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 10 с. – (Національний стандарт України).
 24. Зубкова В.М. Роль корней при поступлении тяжелых металлов в растения в условиях повышенной концентрации в почве / В.М. Зубкова, В.А. Демин // Доклады РАСХН. – 2004. – No 1. – С. 23–26.
 25. Гуральчук Ж.З. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам / Ж.З. Гуральчук // Физиология и биохимия культурных растений. – 1994. – Т.26. – No 2. – С. 107–117.
 26. Keller C. Root development and heavy metal phytoextraction efficiency: comparison of different plant species in the field / C. Keller, D. Hammer, A. Kayser, W. Richner, M. Brodbeck, M. Sennhauser // Plant and Soil. – 2003. – No 249. – P. 6781.
 27. Ивашикина Н. В. Блокирование калиевых каналов клеток корня тяжелыми металлами и стронцием / Н. В. Ивашикина, О. А. Соколов // Агрохимия. – 2006. – No 12. – С. 47–53.
 28. Серегин И. В. Является ли барьерная функция эндодермы единственной причиной устойчивости ветвления корней к солям тяжелых металлов / И. В. Серегин, В. Б. Иванов // Физиология растений. – 1997. – No 6. – С. 922–925.
 29. Гомонова Н. Ф. Источники поступления тяжелых металлов и их трансформация в системе почва-растение в зависимости от особенностей агрофона / Н. Ф. Гомонова, М. Ф. Овчинникова, Г. М. Зенова // Соврем. проблемы загрязн. почв: Сборник тезисов. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 199–201.
 30. Минеев В. Г. Влияние последствия системы удобрения на барьерные функции растений ячменя на дерново-подзолистой почве, загрязненной свинцом и кадмием / В. Г. Минеев, Л. А. Лебедева, А. В. Арзамазова // Агрохимия. – 2009. – No 9. – С. 60–68.