ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник

Київ: ВП “Едельвейс”, 2017. – Вип. 1 (92). – 112 с.

Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Рекомендовано до публікації рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” (протокол № 7 від 13.07.2017 р.).

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф., Сайко В.Ф. Оптимізація земельних угідь як основна складова їхнього ефективного використання

Хвесик М.А. Управління природними ресурсами в умовах децентралізації

Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів

Хвесик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування

Рижова К.І., Мандзик В.М. Використання земель водного фонду України в сучасних умовах

Цвей Я. П., Бондар С.О., Сенчук С.М. Родючість чорнозему за тривалого удобрення в різноротаційних сівозмінах

Малиновська І.М., Ткаченко М.А. Система діагностичних показників ефективної родючості сірого лісового грунту

Гаврилюк В. А., Валецька О. В., Коляда О. В., Бортнік А. М., Коротинський Д. В. Особливості трансформації деградованих торфових ґрунтів Західного Полісся України

Квасніцька Л. С. Продуктивність короткоротаційних сівозмін  зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу

Демиденко О.В., Бойко П.І., Літвінов Д.В., Кривда Ю.І. Використання органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів в умовах Черкащини

Голод Р.М., Білінська О.М., Шубала Г.П. Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу

Корсун С.Г., Клименко І.І., Давидюк Г.В., Довбаш Н.І., Шкарівська Л.І. Екологічна доцільність застосування біодеструктора «Екостерн» в інтенсивному землеробстві

Слюсар С. М. Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на формування продуктивності сорго Суданського

Коваль Г.В., Калієвський М.В., Єщенко В.О., Мартинюк І.В., Мартинюк Н.І. Плоскорізне розпушування в системі зяблевого обробітку чорноземного ґрунту і забур’яненість посівів

Сорока Ю.В., Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В. Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Лісостепу

Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах

Віннічук Т.С., Пармінська Л.М., Гаврилюк Н.М. Вплив попередників, добрив та обробітків ґрунту на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу