УДК: 330.3: 330.15: 342.25

Управління природними ресурсами в умовах децентралізації

У статті досліджено поняття і сутність децентралізації влади та субсидіарності в наданні публічних послуг. Обґрунтовано економічні аспекти управління природними ресурсами в умовах децентралізації як необхідні чинники реалізації соціальних прав громадян на місцевому рівні. Запропоновано шляхи зміцнення інституту місцевого самоврядування й розширення можливостей територіальних громад та регіонів у цілому, розвитку фінансової системи через удосконалення податкового та бюджетного законодавства у сфері управління природокористуванням.

Ключові слова: природні ресурси, децентралізація, земельні відносини, місцеве самоврядування, територіальні громади, субсидіарність, державно-приватне партнерство.

Література

  1. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с.
  2. Євтушенко О.Н. Проблеми децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні / О.Н. Євтушенко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Ктїв : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 29. – С. 323–329.
  3. Міщенко В.С. Програмне планування розвитку мінерально-сировинної бази України: методологія і практика / В.С. Міщенко. – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України Національної академії наук України, 2011. – 157 с.
  4. Трачук П.А. Децентралізація та проблеми адміністративного самоврядування / П.А. Трачук // Держава і право: зб. наук. праць. – 2010. – No 48. – С. 242–247.
  5. Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / [Міщенко В.С., Виговська Г.П., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л.]. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с.