УДК: 633.11; 632.4; 632.7; 631.5; 632.51;

Вплив попередників, добрив та обробітків ґрунту на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу

У статті висвітлено результати досліджень фітосанітарого стану посівів пшениці озимої за трьох обробітків ґрунту – полицевого (22-24 см), мілкого (10-12 см) та нульового (no – till) за внесення різних доз добрив: N56-66Р16К16, N110-130Р90К110 та N145-165Р135К150, без добрив (контроль) за двома попередни- ками – соя та ріпак.

Встановлено вплив цих заходів на розвиток та поширеність борошнистої роси, септоріозу лист, кореневих гнилей пшениці озимої, а також найпоширеніших в зоні досліджень шкідників – злакових мух, пшеничного трипса та хлібного пильщика. Виявлені заходи, що обмежують розвиток та поширеність вищезгаданих шкідливих організмів.

Ключові слова: пшениця озима, хвороби, шкідники, попередники, мінеральні добрива, обробітки грунту

Література

 1. Сайко В.Ф. Сівозміни в землеробстві України / В.Ф. Сайко, П.І. Бойко. – К.: Аграрна наука. – 2002. – 145 с.
 2. Камінський В.Ф.Землеробство XXI століття – проблеми та шляхи вирішення / В.Ф.Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук. //К: ВП «Едельвейс», 2015. – 275 с.
 3. Віннічук Т.С. Особливості складу патогенної мікофлори грунту під пшеницею озимою у короткоротацій- них сівозмінах / Т.С. Віннічук, Л.М. Пармінська // Карантин і захист рослин. – 2011. – № 9. – С. 4-7.
 4. Пармінська Л.М. Вплив систем удобрення пшениці озимої на патогенну мікофлору грунту у короткоро- таційних сівозмінах / Л.М. Пармінська // Карантин і захист рослин. – 2012. – № 11. – С. 1-3.
 5. Віннічук Т.С. Захист пшениці озимої від хвороб та шкідників за різних систем удобрення /Т.С. Віннічук., Л.М. Пармінська., Н.М. Гаврилюк// Вісник аграрної науки №9 «Аграрна наука, 2016 р. С 30-40.
 6. Пасацька В.С. Вплив систем удобрення на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні північного Лі- состепу /Пасацька В.С, Починок Л.А., Гаврилюк Н.М.//Збірник наукових праць. Випуск 17 Том// 2013 р. С. 185-188.
 7. Омелюта В.П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур /В.П. Омелюта, І.В. Григорович, В.С. Чабан [та ін.] – Київ: “Урожай”, 1986 – 294 с.
 8. Ретьман С.В. Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві (Методичні рекомендації) /С.В. Ретьман, М.П. Лісовий, О.І Борзих та ін. // К.: Колобіг, 2013. – С. 56.
 9. Гуслиц, И.С. Методические указания по учету численности стеблевых хлебных пилильщиков, злаковых тлей, пьявицы и сигнализации сроков борьбы с ними / И.С. Гуслиц, Л.М. Завертяева, И.Д. Шапиро [и др.]// – М.: Колос, 1977. – 31с.
 10. Білик, М.О. Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і бур’янів / М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, В.К. Пантєлєєв, В.П. Туренко// Харків «Еспада», 2005. – 109 с.
 11. Рубан М.Б., Сільськогосподарська ентомологія / М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало, І.М. Бобось, О.І Гончаренко, Я.О, Лікар // Київ «Арістей», 2007. – 142 с.