УДК: 631.452:330.1

Еколого-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів

Розкрито сучасний стан родючості грунтів в Україні. Висвітлено основні проблеми, що зумовлюють зниження її рівня та запропоновано шляхи їх розв’язання. Обґрунтовано напрями підвищення ефективної родючості ґрунтів з урахуванням сучасного господарського стану землекористувачів та рівня їх інноваційно-технологічного забезпечення.

Ключові слова: родючість ґрунтів, органічні добрива, сидерати, мінеральні добрива, вапнування, гіпсування, мікробні біопрепарати, ерозія ґрунтів, ефективність.

Література

 1. Балаєв А.Д. Родючість ґрунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання / А.Д. Балаєв, О.П. Ковальчук, М.В. Гаврилюк, В.П. Стопа // Наукові праці. Екологія. – Вип. 140. – Т. 152.– Київ: НУБіП, 2011. – С.16–20.
 2. Борщевський П. П. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / П. П. Борщевський, М. О. Чернюк, П. І. Коренюк та ін. – Київ : Аграрна наука, 1998. – 240 с.
 3. Бульо В. С. Сидерати і солома як фактори збереження родючості ґрунту // В. С. Бульо, В. В. Сорочинський // Землеробство ХХІ століття – проблеми та шляхи вирішення : матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (Київ, Чабани, 8–10 червня 1999 р.). – Київ, 1999. – С. 36–37.
 4. Величко В.А. Екологія родючості ґрунтів / В.А. Величко. – Київ: Аграрна наука, 2010. – 271 с.
 5. Горлачук В. В. Землекористування на межі тисячоліть : монографія / В. В. Горлачук. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2001. – 130 с.
 6. Камінський В. Ф. Культура сидерації наукові основи ефективного застосування зелених добрив у господарствах різних форм власності / В. Ф. Камінський, Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк,О. А. Літвінова та ін. (за наук. ред. Е. Г. Дегодюка, С. Ю. Булигіна). – Київ: Аграр. наука., 2013. – 80 с.
 7. Корчинська О. А. Організаційно-економічне регулювання розширеного відтворення родючості ґрунтів : монографія / О. А. Корчинська. – Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. – 360 с.
 8. Мазур Г.А. Регулювання родючості сірого лісового ґрунту за різного технологічного навантаження у сівозміні / Г. А. Мазур, М. А. Ткаченко, І. М. Кондратюк, В. М. Шкляр // Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах ; за ред. д.-ра с.-х наук В. Ф. Камінського. – Київ: «Едельвейс», 2016. – с.84–96.
 9. Мазур Г. А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г. А. Мазур ; за наук. ред. В. Ф. Сайка. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 306 с.
 10. Малієнко А.М. Родючість ґрунту та баланс елементів живлення за використання як добрива стебел кукурудзи за тривалого беззмінного її вирощування / Малієнко А. М., Тараріко Н. М., Зведенюк Т. Б., Любомський В. С. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство» 1(90). – 2016. – С. 32–36.
 11. Мосіюк П. О. Добрива і економіка сільськогосподарського виробництва. – К. : Урожай, 1974. – 272 с.
 12. Москаленко А. М. Економічне обґрунтування екологічно безпечної стратегії застосування мінеральних добрив / А. М. Москаленко, В. В. Волкогон // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – No 9. – С. 286–293.
 13. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України // за ред. С. А. Балюка, В. В. Медвєдєва, О. Г. Тараріко та ін. – Київ : [б.в.], 2010. – 112 с.
 14. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері: монографія / Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Ходаківська О. В. та ін. ; за ред. Лупенка Ю. О., Ходаківської О. В. – Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2016. – 432 с.
 15. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства; за ред. академіка УААН В. В. Медведєва, д.с.-г. наук М. В. Лісового. – Харків : “Штріх”, 2001. – 100 с.
 16. Тараріко О. Г. Охорона родючості ґрунтів в контексті продовольчої безпеки / О. Г. Тараріко // Вісник аграрної науки. – 2003. – No 9. – С. 5–9.
 17. Ходаківська О. В. Екологізація аграрного виробництва : монографія / О. В. Ходаківська. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. – 350 с.
 18. Ходаківська О. В. Напрями біологізації землеробства у кормовиробництві / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2010. – No 5. – С. 13–17.
 19. Шикула М. К. Відтворення родючості у ґрунтозахисному землеробстві / М. К. Шикула, О. Ф. Ігнатенко, М. В. Капштик та ін. – Київ : Оранта, 1998. – 680 с.
 20. Zhou Wei. Agriculture Research / Zhou Wei, LiJiyuan. E. – 1998:1:77.
 21. The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture – Managing Systems at Risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO (2011). – Rome, 2011. – 50 p.
 22. Millar C. E. Soil Fertility / Millar C. E. – New York.: John Wiley, 1955 – 436 p.
 23. Wortman C. Managemtnt Strategies to Reduce the Rate of Soil Acidification / C. Wortmann, M. Mamo, end C. Shapiro ; University of Nebraska Extersion. – Lincoln, N.E., 2009. – 209 р.