УДК: 338.434:658.152

Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування

У статті досліджено проблеми інституціоналізації сучасних форм контрактних відносин між суб’єктами аграрного підприємництва та органами місцевої влади. Визначено основні передумови впровадження інститутів державно-приватного партнерства в аграрну сферу сільських депресивних територій. Обґрунтовано механізми інвестиційного забезпечення підприємств аграрної сфери, зокрема механізми фінансово-кредитного забезпечення реалізації інвестиційних проектів як передумови переведення сільськогосподарських підприємств на інноваційну модуль розвитку. Запропоновано напрями інституціональної перебудови регіональних земельних комплексів як важливого фактору нарощення інвестиційно-інноваційного потенціалу розширеного відтворення сільськогосподарських угідь.

Ключові слова: раціональне землекористування, ефективність, державно-приватне партнерство, ресурсний потенціал, капітал, інвестиційне забезпечення, інновації, інституційне середовище.

Література

  1. Малий І.Й. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора / І.Й. Малий // Економічна теорія. – 2008. – No3. – С. 11–20.
  2. Саблук П.Т. Світові проблеми забезпечення людства продовольством та місце України у їх вирішенні / П.Т. Саблук // Економіка та прогнозування. – 2008. – No3. – С. 9–19.
  3. Третьякова Л.А. Стратегические эколого-экономические аспекты устойчивого сельского хозяйства / Л.А. Третьякова, В.И. Савкин // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – No27(84). – С. 72–76.