УДК: 631.45:631.58:633.63

Родючість чорнозему за тривалого удобрення в різноротаційних сівозмінах

Встановлено, що на чорноземах типових вилугуваних від застосування 7,5 т/га гною + N50P66K66 протягом двох ротацій сівозмін і 16,6 т/га гною + N33P33K33 у першій ланці п’ятої ротації сівозміни спостерігається підвищення вмісту рухомого фосфору в орному шарі ґрунту до 270-325мг/кг ґрунту, обмінного калію 95-105 мг/кг ґрунту, на початок досліджень рухомого фосфору 144-150 мг/кг ґрунту, обмінного калію 66-71 мг/кг ґрунту. Вміст лужногідролізованого азоту стабілізується на фоні органо-мінеральної системи удобрення на рівні 140-124 мг/кг ґрунту,без добрив 112 – 105 мг/кг ґрунту тоді, як на початок досліджень 177 – 173 мг/кг ґрунту.

Ключові слова: чорноземи типові вилугувані, лужногідролізований азот, рухомий фосфор, обмінний калій, ротація сівозмін.

Література

  1. Громовик А.И. Изменение содержания и состава гумуса черноземов Лесостепи ЦЧР при распашке/ Сахарная свекла. – 2016.- No6. – с.24-26.
  2. Камінський В.Ф. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах України / за ред. Доктора с.-г. наук, професора, члена кореспондента НААН В.Ф. Камінського. – К.: ВП «Едельвейс», 2015. –428с.
  3. Корсун С.Г. Формування потенційної та ефективної родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу/ С.Г. Корсун, Н.Г. Буслаєва, І.І. Клименко // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – Вип.1–2. – с.40-47
  4. Іваніна В.В. Біологізація удобрення культур у сівозмінах: монографія / В.В. Іваніна. —К.:ЦП «Компринт», 2016. – 328 с.
  5. Минакова О.А., Громовик А.И., Александрова Л.В., Тамбовцева Л.В. Прогноз азотного и гумусного состояния чернозема выщелоченного в зерносвекловичном севообороте Лесостепи ЦЧР / Сахарная свекла.- 2010. – No1. – с. 19-20.
  6. Тараріко Ю.О. Енергозберігаючі агроекосистем. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (Рекомендації на прикладі степу і Лісостепу). – К.: ДІА,2011. – 576с.
  7. Цвей Я.П. Родючість ґрунтів і продуктивність сівозмін (монографія) / Я.П. Цвей. – К.: «КОМПРИНТ». – 2014. – 416 с.
  8. Цюк А.А. Оценка и экологическая эффективность систем земледелия./ Сахарная свекла.– 2013.- No6. – с.25-28.
  9. Brauer-Siebrecht W., Jacobs A., Koch Henz-Josef . Stickst of fbilanz und- auswaschung in Fruchtfolgen mit Zucckerrüben und silomais // Zuckerrübe, 2015, Jg.64, No5, s.22-24.
  10. Schonberger H. Wie Viel Stickstoff brauchen die Zuckerrüben // Zuckerrübe, 2015, Jg.64, No2, s.38-41.