УДК: 631.46.631.445.41:631.84

Система діагностичних показників ефективної родючості сірого лісового грунту

Проведений аналіз значимості кореляційних зв’язків між врожайністю пшениці озимої (2012р.), сої (2013 р.), пшениці ярої (2014 р.), гречки (2015 р.) і показниками чисельності мікроорганізмів окремих еколого-трофічних, функціональних та систематичних груп, їх фізіолого-біохімічною активністю, показниками інтенсивності мінералізаційних процесів, фіто токсичністю грунту, стабільністю мікробних угруповань за 4 вегетаційні періоди. Встановлено, що ефективна родючість сірого лісового ґрунту суттєво (r = 0,666-0,999) позитивно корелює із чисельністю амоніфікаторів, іммобілізаторів мінерального азоту, олігонітрофілів, целюлозоруйнівних, автохтонних мікроорганізмів, загальною чисельністю мікроорганізмів (r = 0,684), сумарною біологічною активністю (r = 0,764); вірогідністю формування колоній (ВФК) денітрифікаторів, сольовим рН, водним рН, вмістом у ґрунті азоту, калію, фосфору, гумусу. Врожайність сільськогосподарських культур від’ємно суттєво корелює із чисельністю меланінсинтезувальних мікроміцетів (r = – 0,665) та їх питомим вмістом у загальній кількості мікроміцетів (r = – 0,673), показниками фітотоксичності (r = – 0,648), гідролітичною кислотністю, загальною обмінною кислотністю та вмістом рухомого алюмінію. Прямий кореляційний зв’язок середнього рівня значущості (r = 0,333-0,665) спостерігається між ефективною родючістю сірого лісового ґрунту і чисельністю денітрифікаторів, педотрофів, полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів, актиноміцетів, мікроміцетів, мобілізаторів мінеральних фосфатів, кислотоутворювальних мікроорганізмів, ВФК нітрифікаторів, автохтонних, целюлозоруйнівних бактерій, активністю мінералізації гумусу (r = 0,564), вмістом нітратного і амонійного азоту, ступенем рухомості фосфору. Обернений зв’язок середнього рівня значущості спостерігається між урожайністю і ВФК олігонітрофілів, індексом педотрофності. Зв’язок між урожайністю та коефіцієнтом мінералізації cполук азоту за середніми багаторічними даними виявився незначимим (r = 0,090).

Вперше показано, що ефективна родючість сірого лісового ґрунту корелює зі стабільністю мікробних угрупувань, яка описується кількістю значимих кореляційних зв’язків між їх складовими.

Ключові слова: ефективна родючість, сірий лісовий ґрунт, чисельність мікроорганізмів, індекс педотрофності, активність мінералізації гумусу, сумарна біологічна активність, коефіцієнт мінералізації азоту, оліготрофності.

Література

  1. Аристовская Т.B. Микробиологические аспекты плодородия почв // Почвоведение. – 1988. – No 9. – С.53- 63.
  2. Мишустин Е.Н., Рунов Е.В. Успехи разработки принципов микробиологического диагностирования состояния почв // Успехи современной биологии. – 1957. – Т. XLIV, Вып. 2(5). – С.256-268.
  3. Хазиев Ф.Х., Гулько А.Е. Ферментная активность почв агроценозов и перспективы ее изучения // Почвоведение. – 1991. – No 8. – С.88-103.
  4. Гельцер Ю.Г. Показатели биологической активности в почвенных исслдованиях // Почвоведение. – 1990. – No 9. – С.47-60.
  5. Паринкина О.М., Клюева Н.В., Петрова Л.Г. Биологическая активность и эффективное плодородие почв // Почвоведение. – 1993. – No 9. – С. 76-81.
  6. Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография / Иутинская Г.А., Пономаренко С.П., Андреюк Е.И. и др.; Под общей ред. Иутинской Г.А., Пономаренко С.П. – Київ: Ничлава, 2010. – 464с.
  7. Малиновська І.М., Ткаченко М.А., Черниш О.О., Сорока О.П. Спрямованість мінералізаційних процесів у сірому лісовому грунті за вапнування та мінерального удобрення // Збірник наукових праць Інституту землеробства. –2016. – No 3- 4. – С. 23-34.