УДК: 631.452:631.42

Особливості трансформації деградованих торфових ґрунтів Західного Полісся України

У статті досліджено закономірності трансформації торфових ґрунтів (Fibric Histosols Dystric) Західного Полісся України та описано регіональний характер їх розвитку на прикладі Копаївської осушувальної системи (с. Піща, Шацький район, Волинська область). Запропоновано критерії оцінки агроекологічної стійкості торфовищ, що піддалися деградації, а також градацію показників із бальною системою оцінювання. Завдяки проведенню маршрутних польових експедицій впродовж 2012–2015 рр. встановлено особливості зміни агроекологічних і агрохімічних показників деградованих торфових ґрунтів. Досліджено такі показники, як заболоченість, стан поверхні ґрунту і рослинного покриву,еродованість, скелетної, засміченість пнями і деревиною, закупиненість, потужність гумусового горизонту, вміст органічного вуглецю, мінерального азоту, рухомих сполук фосфору і калію, забруднення радіонуклідами, зольність і реакція ґрунтового розчину. Виявлено зміну основних діагностичних ознак агроекологічного стану деградованих торфових ґрунтів, що отримало своє відображення на прояві ступеня їх деградації, яка змінилася від помірної до сильної. Відповідно до результатів спостережень, впродовж досліджуваних років, відбулись значні зміни агрохімічних показників торфового ґрунту, що зумовлені варіабельністю метеорологічних умов. Зокрема відмічено збільшення вмісту органічного вуглецю й мінеральних сполук азоту, зниження кількості рухомих сполук калію, підвищення кислотності ґрунту та вмісту радіонуклідів. На основі отриманих результатів запропоновано заходи по відновленню процесів торфоутворення, водних режимів торфовищ, усуненню пірогенних явищ, які полягають у здійсненні ренатуралізації та створення сировинної зони для виробництва альтернативних паливноенергетичних ресурсів та твердих видів добрив.

Ключові слова: меліоративні системи, пірогенна деградація, агроекологічний стан, агрохімічні показники, ступінь деградації.

Література

  1. Нецик М. В. Сучасний стан і особливості використання осушених торфових ґрунтів малого Полісся / М. В. Нецик // Агрохімія і ґрунтознавство. – Спец. Вип. до VІІІ з’їзду УТГА. – Книга 2. – 2010. – С. 300–302.
  2. Трускавецький Р. С. Торфові ґрунти і торфовища України / Р. С. Трускавецький – Харків: Міськдрук, 2010. – 278 с.
  3. Зайдельман Д. Р. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация / Д. Р. Зайдельман, А. П. Шваров – М.: Издательство МГУ, 2002. – 168 с.
  4. Коваль С. І. Агроекологічний стан осушуваних торфових ґрунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності : монографія / С. І. Коваль. – Рівне : НУВГП, 2013. – 168 с.
  5. Методичні рекомендації з особливостей моніторингу осушувальних земель та комплексу з їх охорони і ефективного використання / [за ред. Р. С. Трускавецького, Ю. Л. Цапка]. – 2010. – 29 с.