УДК: 631.582

Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу

Проаналізовано та розкрито основні складові систем землеробства і їхнє значення, сучасний стан та наукові засади у контексті подальшого розвитку рільництва в умовах західного Лісостепу.

Мета досліджень. Вивчити вплив чергування культур сівозміни в умовах короткої ротації на водний режим ґрунту, продуктивність та економічну ефективність.

Методи. Польовий, лабораторний, порівняльно-аналітичний.

Результати. В основу розробки сівозмін з короткою ротацією покладено елементи біологізації землеробства. З цією метою проводили вивчення впливу сидератів і побічної продукції в чотирьохпільних сівозмінах з різним набором сільськогосподарських культур на зміну родючості ґрунту і продуктивність сівозмін в цілому. За результатами досліджень надано інформацію про ефективність удосконалення короткоротаційних польових сівозмін з різним ступенем насичення зерновими і просапними культурами, які забезпечують одержання екологічно чистої продукції, зниження собівартості зерна, підвищення якості товарної продукції. Вивчення впливу чергування культур сівозміни в умовах короткої ротації на водний режим ґрунту, продуктивність та економічну ефективність показало, що збільшення продуктивності сівозмін спостерігається у короткоротаційних сівозмінах, насичених зерновими культурами до 100%, зменшення зернових до 50% в сівозмінах сприяє зниженню продуктивності культур.

Висновок. Результати досліджень засвідчили, що при правильній побудові короткоротаційних сівозмін можуть бути розв’язані такі проблеми як раціональне використання поживних речовин і вологи ґрунту, боротьба з бур’янами і шкідниками сільськогосподарських культур, поліпшення фізико-хімічних властивостей ґрунту, підвищення ефективності застосування добрив і техніки, здешевлення одержаної сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: сівозміна, родючість ґрунту, водний та поживний режим ґрунту, коротка ротація.

Література

  1. Бойко П.І. Проблеми екологічно врівноважених сівозмін / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2003.– No 8. – С. 9–13.
  2. Короткоротаційні сівозміни для фермерських господарств / В.П Шкумат, Л.В. Андрійченко, В.О. Порудєєв, Т.В. Порудєва // Аграрна наука – виробництву // Наук.- інформ. бюлетень заверш. наук. розробок. – К., 2011. – No3. – С. 8.
  3. Шкурмат В.П. Принципи побудови сівозмін короткої ротації / В.П.Шкурмат, Л.В. Андрійченко, В.О. Порудєєв // Матеріали науково-практичної конференції «Удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України». – Миколаїв, 2011. – С. 22.
  4. Бойко П.І. Екологічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства / П.І. Бойко, В.О. Бородань, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2005. – No 2. – С. 13-19.
  5. Сайко В.Ф. Сівозміни у землеробстві України / В.Ф. Сайко, П.І. Бойко. – К. : Аграрна наука, 2002. – 146 с.
  6. Основні програмні і методичні питання з вивчення сівозмін у стаціонарних дослідах / Л.І. Шиліна, П.Д. Гринчук, М.М. Ермолаєв, Д.В. Літвінов. – К. : ВД “ЕКМО”, 2008. – 32 с.
  7. Доспєхов Б.Н. Методика полевого опыта / Б.Н. Доспєхов. – Москва – Издательство «Колос», 1968. – 326 с.