УДК: 631.46:631.8

Екологічна доцільність застосування біодеструктора «Екостерн» в інтенсивному землеробстві

Метою дослідження було встановити зміни у біотичній компоненті ґрунту під впливом біодеструктора «Екостерн» (виробник ПП «БТУ-Центр»). Методи. Лабораторний, математико-статистичний. Результати. Наведені результати досліджень із вивчення процесів деструкції органічної речовини та утворення гумусових речовин під впливом біодеструктора на рослинні рештки стебел кукурудзи. Встановлено екологічну доцільність застосування біодеструктора «Екостерн». Дія біологічного препарату не спричиняла різкого підвищення мінералізаційних процесів, тобто препарат є екологічно безпечним.

Ключові слова: біодеструктор, інтенсивність респірації, целюлозоруйнівна активність, рослинні рештки кукурудзи, лабільний гумус, мінералізаційні процеси.

Література

 1. Сайко В. Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні / В. Ф. Сайко // Землероб- ство. – 2009. – № 81. – С. 3–10.
 2. Мариноха П. Микробиологическое оздоровление почв / П. Мариноха // Агроном. – 2010. – № 3. – С. 28–29.
 3. Болоховський В. Відроджуємо родючість ґрунту / В. Болоховський // Агроном. – 2013. – № 3. – С. 464–465.
 4. Шикула М. К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / [за ред. М. К. Шикули]. – Київ: Оранта, 1998. – 678 с.
 5. Сенчук С. М. Ефективність біопрепаратів за вирощування сільськогосподарських культур / С. М. Сенчук, О. В. Крикунова // Землеробство. – 2008. – № 80. – С. 18–23.
 6. Ростоцький О. Екостерн для прискореного розкладання рослинних решток / О. Ростоцький // Аграрник. – 2016. – № 9. – С. 26–27.
 7. Гамаюнова В. В. Вплив біодеструктора стерні на поживний режим ґрунту / В. В. Гамаюнова, О. В. Нагорна, А. В. Панфілова // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 6(68). – С. 17–22.
 8. Некоторые новые методы количественного учета почвенных микроорганизмов и изучения их свойств. Мето- дические рекомендации. – Ленинград, 1982. – С. 23–25.
 9. Мишустин Е. Н. Определение микробиологической активности почвы / Е. Н. Мишустин, А. Н. Петрова // Ми- кробиология. – 1963. – Вып. 3. – С. 479–483.
 10. Пат. 81031 Україна, МПК G 01 N 33/24. Спосіб визначення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах / Корсун С. Г., Гамалєй В. І.; заявник і власник Інститут землеробства УААН. – № а 200510614; заявл. 10.11.05; опуб. 26.11.07. Бюл. № 19.
 11. Якість ґрунту. Методи визначання доступної (лабільної) органічної речовини: ДСТУ 4732:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 10 с. – (Національний стандарт України).
 12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.