УДК: 631.3:631.512:631.445.4:632.51

Плоскорізне розпушування в системі зяблевого обробітку чорноземного ґрунту і забур’яненість посівів

У статті висвітлені наслідки досліджень польового досліду, де на чорноземі опідзоленому важ- косуглинковому вивчався вплив заміни полицевої оранки безполицевим плоскорізним розпушуванням на засміченість верхнього шару ґрунту насінням бур’янів, забур’яненість посівів на початок і кінець ве- гетації ярих культур та видовий склад бур’янів перед збиранням вирощеного врожаю. Досліджувані в досліді способи основного зяблевого обробітку ґрунту під ярі культури 5-пільної сівозміни: соя–ріпак– пшениця–льон олійний–ячмінь, проведені на глибину 15–17, 20–22 і 25–27 см, виконувались на фоні піс- лязбирального лущення поля.

Аналіз даних про засміченість верхнього шару ґрунту насінням бур’янів показав, що від заміни по- лицевого основного зяблевого обробітку безполицевим цей показник перед сівбою всіх культур в серед- ньому по сівозміні за різних глибин обробітку збільшувався на 131–132%. Це і зумовлювало зростання фактичної забур’яненості посівів всіх культур і в середньому по сівозміні на початок і кінець вегетації ярини воно на фоні різних глибини зяблевого плоскорізного розпушування у порівнянні з оранкою складало 120–132 і 123–138% відповідно.

Видовий склад бур’янів при заміні полицевого обробітку безполицевим практично залишався без змін, хоч від цього на посівах ріпаку зростала частка куколиці білої та ранніх ярих бур’янів, на посівах пшениці – кількість гірчиці польової і триреберника непахучого, на посівах сої – частки пізніх ярих бур’янів, на посівах льону олійного – кукілю білого, а на ячменю – очок курячих польових.

Ключові слова: оранка, плоскорізне розпушування, ярі культури, потенційна і актуальна забур’яненість посівів.

Література

 1. Борин А.А. Совершенствование обработки почвы под зерновые в полевом севообороте // Зерновое хозяйство. 2003. №4. – С. 20–22.
 2. Будьонний Ю.В., Шевченко М.В. Вплив довготривалого застосування різних способів основного обробітку ґрун- ту на зміну забур’яненості та урожайності культур ланки сівозміни // Забур’яненість посівів та засоби її зниження. Київ, 2002. – С. 7–11.
 3. Кирилюк В.П. Ефективність системи обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни пра- вобережного Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 “Загальне землеробство” / В.П. Кирилюк. – Київ, 2003. – 21 с.
 4. Ременюк Ю.О. Агрофізичні властивості чорнозему залежно від обробітку // Цукрові буряки. 2005. №5. – С. 6–7.
 5. Масик І.М. Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур’яненості ріллі в умовах лівобережного Лісо- степу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.13 “Гербологія” / І.М Масик. – Київ., 2009. – 20 с.
 6. Перчук В.В. Взаємодія рослин кукурудзи з бур’янами при застосуванні різних видів сидератів та систем основ- ного обробітку ґрунту в Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 “Загальне землеробство” / В.В. Перчук. – Київ, 2008. – 20 с.
 7. Ямчук В.Я. Вплив основного обробітку сірого лісового ґрунту на біологічну активність та азотний режим // Зб. наук. пр. ННЦ “Інститут землеробства УААН”. Вип. 2. Київ, 2007. – С. 16–21.
 8. Андрійченко А.М., Андрійченко Л.В. Вплив заходів основного обробітку чорноземів звичайних Степу України на забур’яненість посівів соняшнику // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спецвипуск 3 (23). Т.1. Миколаїв, 2003. – С. 185–188.
 9. Накльока Ю.І. Основний обробіток ґрунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах південного Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 “Загальне землеробство” / Ю.І. Накльока. – Дніпропе- тровськ, 2006. – 16 с.
 10. Гордієнко В.П., Бодня В.І. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення й обробітку ґрунту в сівозміні на урожайність ярого ячменю // Наук. пр. Полтавської ДАА. Т. 4 (23), Полтава, 2005. – С. 94–100.
 11. Примак І.Д., Вахній С.П., Карпенко В.Г. та ін. Мінімалізація механічного обробітку ґрунту в п’ятипільних польових сівозмінах центрального Лісостепу України // Наук. пр. Полтавської ДАА. Т. 4 (23), Полтава, 2005. – С. 150–155.
 12. Ворона Л.І., Кочик Г.М., Мисловська О.І. Залежно від обробітку // Захист рослин. 2009. №5. – С. 11.