УДК: 504.53.062.4

Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Лісостепу

Досліджували вплив сумісного застосування агрохімікатів (регуляторів росту рослин, рідких ком- плексних добрив та бактеріальних препаратів) на формування елементів продуктивності та урожай- ність ряду сільськогосподарських культур: ячменю ярого, кукурудзи, соняшника.

При виконанні роботи використано загальноприйняті методи досліджень: польовий, лаборатор- ний, аналітично-розрахунковий, порівняльний та системного узагальнення отриманих результатів.

Визначено раціональні способи сумісного застосування регуляторів росту рослин, рідких комплекс- них добрив та бактеріальних препаратів. Встановлено, що сумісне застосування агрохімікатів на яч- мені ярому підвищує врожайність на 10-19%, на кукурудзі до 17% та на соняшнику до 11%. Доведено значний економічний ефект запропонованого технологічного рішення.

Ключові слова: агрохімікати, регулятори росту рослин, рідкі комплексні добрива, бактеріальні препарати, урожайність.

Література

  1. Тараріко Ю.О. Формування сталих агроекосистем: теорія і практика Київ: Аграрна наука. 2005. – 508с.
  2. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. – М.: Наука 1995. – 470с.
  3. Дегодюк Е.Г. Сучасний стан земельних ресурсів України і шляхи відновлення земель – і природокористування //3б. доп. Всеукраїнської наук.-практ. Конференції «Стан земельних ресурсів в Україні : проблеми, шляхи вирішен- ня». – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – с.32-37.
  4. Сайко В.Ф., Дегодюк Є.Г. Теоретичні основи і практичні аспекти розвитку біологічного землеробства в Укра- їні //землеробство.–1994.–Вип. 69. – с.3-7.
  5. Мазур Г.А. Проблема відтворення і регулювання родючості ґрунтів // Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – 1999. – Вип.. 4. – с. 48-56.
  6. Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого та третього тисячоліть. – Київ: Аграрна наука, 2000. – 158с.