УДК: 633; 632.9; 911.4

Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах

У сттті доводиться доцільність проведення контролю фітосанітарного стану польових куль- тур в технологічних дослідах. Наведено методи виявлення і обліку шкідників і хвороб. Система- тичне проведення моніторингу розвитку шкідливих об’єктів дозволяє оцінити захисну роль прий- омів, включених в схему досліду, а за перевищення економічного порогу шкодочинності фоново за- стосувати біологічні чи хімічні засоби і зберегти дослід.

Ключові слова: польові культури, шкідники, хвороби, методи обліку.

Література

 1. ФедоренкоВ.П.Актуальніпитаннязахиступосівів/В.П.Федоренко,С.В.Ретьман//Карантинізахистрослин.–2009.-№3.–С.1-5.
 2. Кулєшов А.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз:навчальний посібник /А.В.Кулєшов, М.Щ.Білик //- Хар- ків:Еспада, 2008. – 512 с.
 3. Омелюта В.П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур /В.П. Омелюта, І.В.Григорович, В.С.Чабан і ін.. – Київ: Урожай, 1986. –296с.
 4. Рекомендации по обследованию сельськохозяйственных угодий на заселенность вредителями и зараженность болезнями / Сост.: И.В.Бабчук, Н.М.Рубех, В.Г.Григоренко и др. – Київ:Урожай, 1981.
 5. Фітосанітарний моніторинг /М.М Доля, Й.Т.Покозій, Р.М.Мамчур та ін.. – Київ, 2004.
 6. Мегалов В.А.Выявление вредителей полевых культур. – М.: Колос, 1968. 176 с .
 7. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых /В.Ф.Палий. // Центрально-черноземное книжное издательство. – Воронеж – 1970. – 192 с.
 8. Методические рекомендации проведения комплексных исследований по созданию зональных моделей блока защиты растений в екологически безопасных зерновых комплексах / Сост. В.И.Танский, М.М. Левитин, Т.И.Ишкова и др. – Л., 1990. – 60 с.
 9. Землеробство ХХІ століття – проблеми і шляхи вирішення / В.Ф.Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, М.С.Корнійчук; за редакцією проф. В.Ф. Камінського. – Київ:ВП «Едельвейс», 2015. – 272 с. (розділ – Захист рослин в системі землеробства – С.158-246).
 10. Фокін А.В. Агроентомологічний моніторинг – визначення, завдання, цілі / А.В.Фокін // Проблеми захисту рос- лин від шкідливих організмів в сучасних економічних і екологічних умовах. Тези доповідей науково-практичної конфе- ренції молодих вчених, присвяченої 50-річчю Інституту захисту рослин 13-14 березня 1996 року. Київ, 1996. – С.30.
 11. Лісовий М.П. Довідник із захисту рослин / М.П.Лісовий, Л.І.Бублик, Г.І.Васечко, В.П.Васильєв // – Київ: Урожай, 1999. – 744 с.
 12. Федоренко В.П. Шкідники сільськогосподарських рослин / В.П.Федоренко, Й.Т.Покозій, М.В.Круть // – Київ: Колообіг, 2004. – 355 с.
 13. Довгань С.В. Моделіпрогнозурозвиткуірозмноженняфітофагів / С.В.Довгань // Херсон: Айлант, 2009. – 208 с.
 14. Степанов К.М. Грибные епифитотии (Введения в общую епифитотиологию грибных болезней растений). – М.: Изд. с.- х. литературы, 1962.
 15. Макарова Л.А. Погода и болезни растений /Л.А. Макарова, И.И. Минкевич // – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 144 с.
 16. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2014 році / Держветфітослужба. Київ.- 2014. – 284 с.
 17. Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию / Н.А. Наумова. – Москва-Ленинград: Сельхозгиз, 1960. – 198 с.
 18. Федоренко В.П. Методика ентомологічних досліджень /В.П.Федоренко, О.М.Сумароков //Карантин і захист рослин. – 2006. – №9. – С.18.
 19. Федоренко В.П. Що нам обіцяє потепління / В.П.Федоренко // Карантин і захист рослин. – 2011. – №1. – С.1-5.
 20. Красиловець Ю.Г. Наукові основи фітосанітарної безпеки польових культур /Ю.Г.Красиловець. Харків: Магда LТД. – 2010. – 416 с.
 21. Методика випробування і застосування пестицидів [За ред.. проф.. С.О.Трибеля] – К., 2001. – 447 с.
 22. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. / Спецвипуск. Київ: Юнівест Медіа, 2014. – 832 с.
 23. Муханова В.С. Формування структури шкідливої ентомофауна озимої пшениці залежно від технології виро- щування /В.С. Муханова // Інтегрований захист рослин, проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науко- во-практичної конференції (13-16 листопада 2006 р.) – Київ: 2006. – С. 50-51.
 24. Корнійчук М.С. Посилення ролі біологічного фактора в системах інтегрованого захисту рослин / М.С.Кор- нійчук, Т.С.Віннічук, Л.А.Починок // Інтегрований захист рослин, проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13-16 листопада 2006 р.). – Київ.:2006. – С.133-135.