ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник

Київ: ВП “Едельвейс”, 2018. – Вип. 1 (94). – 72 c.

Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Рекомендовано до публікації рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” (протокол № 4 від 22.05.2018 р.).

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

ЗМІСТ

Д.В. Літвінов, П.І. Бойко, Я.С. Цимбал, Т.Р. Кальчун, М.В. Бакумова, С.О. Кудря ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

З.З. Собко, Н.М. Вознюк, Б.П. Масовець СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Б.В. Матвійчук, Н.Г. Матвійчук БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ

М.Л. Тирусь ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

Л.В. Губенко, Є.В. Задубинна, Т.В. Тарасенко ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І УДОБРЕННЯ

В.П. Кирилюк ФОРМУВАННЯ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТУ ПОСІВІВ СОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

А.М. Малієнко, Н.Є. Борис, Н.Г. Буслаєва ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ТА РОСЛИНИЦТВІ

М.С. Корнійчук, Н.В. Ткаченко ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФУЗАРІОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ЛЮПИНУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

О.В. Тригуб, Є.В. Заїка, П.П. Каражбей ТЕТРАПЛОЇДНА ГРЕЧКА ЯК СИДЕРАЛЬНА КУЛЬТУРА В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Р.О. М’ялковський ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Н.І. Мартинюк РЕАКЦІЯ ВІВСА ТА ПЕЛЮШКИ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА