УДК: 631.582

ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Результати досліджень у тривалому стаціонарному польовому досліді на типових чорноземах нестійкого зволоження Лісостепу свідчать, що раціональними є різноротаційні 4, 5, 6, 7, 8 –пільні види польових сівозмін з насиченням зерновими культурами в межах 57,2-100 % й відповідним набором озимих зернових, зернобобових, ярих зернових, буряків цукрових, соняшнику, ріпаку, кормовими – травами багаторічними і кукурудзою на зелений корм. Урожайність зернових культур в них забезпечується в межах 4,61-6,15 т/га, а збір з 1 га ріллі становить: зерна – 3,00-6,00, кормових одиниць – 6,73-11,18, перетравного протеїну – 0,60-1,08 т/га.

Ключові слова: сівозміни, культури, ротація, удобрення, продуктивність, урожайність, зерно, кормові одиниці, перетравний протеїн.

Література

 1. Андерсон Р. Севооборот во имя экологии / Р. Андерсон // Зерно. –2012. – No9. – С. 26-33.
 2. Взаємовплив основних ланок системи землеробства на раціональне землекористування / П. І. Бойко, Н. П.Коваленко, В. А. Дишлевий, І. С. Шаповал // Вісник аграрної науки. – 2007. – No8. – С. 12-18.
 3. Бойко П. І. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві / П. І. Бойко, Н. П Коваленко // Вісник аграрної науки. –2008. – No2. – С. 11-17.
 4. Бойко П. І. Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві / П. І. Бойко, Н. П. Коваленко, М. М. Опара // Вісник полтавської державної академії. – 2014. – No3. – С. 20-32.
 5. Продуктивність агрофітоценозів різноротаційних сівозмін у лівобережному Лісостепу / П. І. Бойко, І. С. Шаповал, О. В. Демиденко, М. І. Блащук // Міжвід. тем. наук .зб. «землеробство», Київ: ВП «Едельвейс» . – 2015. Вип.1. С. 32-37.
 6. Гломба Р. А. Методика економічної оцінки структури площ та сівозміни / Р. А. Гломба. – Київ. – 1966. – 7 с.
 7. Гревцов В. Д. Справочник по планированию в агропромышленном комплексе / В. Д. Гревцов. – Киев: Урожай, 1991. – 74 с.
 8. Ещенко В. Е. Агроэкономическое обоснование полевых севооборотов при концентрации и специализации сельськохозяйственного производства в Центральных районах Лесостепи Украины: автореферат дис. д-ра с-ха наук:06.01.04 – В.Е. Ещенко.- Кишинев. – 1988. – 32 с.
 9. Камінський В. Ф. Роль сівозмін у сучасному землеробстві / В. Ф. Камінський, П. І. Бойко // Вісник аграрної науки. – Київ, 2013. – No6. – С. 5-9.
 10. Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства( друга половина XIX- початок XXI ст. ): монографія. –НААН, ННСГБ. –Київ: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – 490 с.
 11. Літвінов Д. В. Агробіологічні основи підвищення ефективності коротко ротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук. –Київ: Друк. «Компринт», 2015. – 42 с.
 12. Томмэ М. Ф. Корма СССР. Состав и питательность / М. Ф. Томмэ – Москва: Колос, 1964. – С. 292-370.
 13. Чайкин П. Оценка продуктивности интенсивных севооборотов / П. Чайкин, З. Погосов // Экономика сельского хозяйства. – 1984. – No1. – С. 89-90.
 14. Шувар І. А. Наукові основи сівозмін інтенсивно-екологічного землеробства / І. А. Шувар – Львів: Каменяр, 1998. – 224 с.
 15. Юркевич Є. О., Коваленко Н. П., Бакума А. В. Агробіологічні основи сівозмін Південного Степу України. Монографія. – Одеса: Одеське виробництво «ВМВ», 2011. – 240 с.
 16. Rinaldi M. Growth analysis of sunflower (Helianthus annus L) in two-year rotations / Rinaldi M. Vonella A., Santamaria P., Ventrella D., Rizzo V. // Ann. Ist.sper.agron. – 1992. – No23. – S. 58.