УДК: 631.147+631.45(477.81)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті розглянуто поняття органічного землеробства, наведено системи органічного землеробства та їх характеристику. Встановлено, що на території України і, зокрема, на території Рівненської області, в останні роки все більше набуває розвитку органічне землеробство. Виявлено, що для впровадження органічного землеробства необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, оскільки вона не дає повного уявлення про філософію провадження органічного землеробства. Досліджено основні вимоги до якості земель, що призначені для ведення органічного землеробства, головною серед яких є відсутність забруднення пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та інші. Виявлено, що територія Рівненської області має всі соціальні, економічні та екологічні передумови для впровадження та ведення органічного землеробства. Однак внаслідок нераціонального використання земельних ресурсів області, має місце явище їх деградації: зниження родючості, погіршення якості, повне вилучення із господарського використання. Встановлено, що землі Рівненської області відносяться до трьох груп придатності для ведення органічного землеробства: придатні, обмежено придатні та непридатні. Здійснено аналіз зміни якісного стану земель області за період 2000-2010 рр. Виявлено, що за 10 років якість земель значно погіршилась: землі із групи придатних перейшли до групи обмежено придатних, а землі обмежено придатних – до групи непридатних. Впровадження органічного землеробства на території Рівненської області дозволить зберегти та значно покращити якість земельних ресурсів.

Ключові слова: органічне землеробство, якість земель, виробництво органічної продукції, радіоактивне забруднення ґрунтів, деградація ґрунтів.

Література

 1. Галінський Я. В. Агроекологічне районування земель в органічному сільськогосподарському виробництві / Я. В. Галінський // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир: Полісся, 2014. – С. 459–464
 2. Долженчук В.І. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області / В.І. Долженчук, Г.Д. Крупко //Агроекологічний журнал, Київ. – 2015. – No1. – С. 69-75
 3. Зайчук Т.О. Критичний огляд світового досвіду макромаркетингу екологічно чистих продуктів харчування / Т.О. Зайчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/soc_gum/Vchnu_ekon/2010_6_4/014-018.pdf.
 4. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18
 5. Звіт Рівненського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» про науково-дослідну роботу «Охорона родючості ґрунтів і якості продукції». – Рівне. – 2008. – 160 с.
 6. Кисіль В. І. Біологічне землеробство в Україні: проблеми і перспективи / В.І. Кисіль. – Харків: Штрих, 2000. – 161 с.
 7. Клименко М.О. Проблеми застосування органічного землеробства на території Рівненської області / М. О. Клименко, Д. В. Лико, В.І. Долженчук, Г. Д. Крупко, Н. В. Долженчук // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С. 3-8.
 8. Мартинюк М.П. Державне регулювання органічного виробництва: стан та перспективи розвитку / М.П. Мартинюк // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 4-10
 9. Органічне виробництво в Україні: реалії та перспективи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/TarasKutoviy/ss-72695482
 10. Смаглій О.Ф. Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.: іл.
 11. Сокол Л.М. Екологічне (органічне) землеробство – складова сталого сільського господарства / Л.М. Сокол, Т.Р. Стефановська // Екологічна безпека.- 2008. – No 3. – С. 102-109.
 12. Фесенко А. М. Органічне виробництво: європейські і українські підходи / А. М. Фесенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 156. – С. 243-250. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vkhdtusg_2015_156_39
 13. Шевчук Г.М. Еколого-економічне обґрунтування органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі Рівненської області) / Г.М. Шевчук // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, – No 4, Т.І. – С. 241- 251 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua