УДК: 631.153.3:631.582:631.8

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ

У статті висвітлено питання зміни мікробіологічного стану та біологічної активності ґрунту за різних систем удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні Полісся. Виявлено, що при сумісному застосуванні гною з помірними нормами мінеральних добрив змінюється структура мікробіологічного ценозу ґрунту: на фоні їх післядії зростає загальна чисельність мікроорганізмів в середньому на 31%, амоніфікаторів – на 33%, фосформобілізуючих бактерій – в 2,6 рази. Розраховано коефіцієнти мінералізації та оліготрофності ґрунту. Доведено, що всі біологічні процеси мають позитивні кореляційні зв’язки із загальною кількістю мікроорганізмів, бактерій, що використовують мінеральні форми азоту, амоніфікаторів, фосформобілізаторів та актиноміцетів.

Ключові слова: картопля, система удобрення, мікробіологічна активність, мінералізація, оліготрофність, нітрифікація, деструкція клітковини, дихання ґрунту.

Література

  1. Мікроорганізми і альтернативне землеробство / В. П. Патика, І. А. Тихонович, І. Д. Філіп’єв [та ін.]. – Київ : Урожай, 1993. – 174 с.
  2. Благодатская Е. В. Экологические стратегии микробных сообществ под растениями луговых систем / Е. В. Благодатская, А. М. Ермолаев, Т. Н. Мякшина // Известия РАН. Сер. Биология. – 2004. – No 6. – С. 740–748.
  3. Екологія мікроорганізмів / В. П. Патика, Т. Г. Омелянець, І. В. Гриник, В. Ф. Петриченко. – Київ : Основа, 2007. – 192 с.
  4. Минев В. Г. Биологическое земледелие и минеральные удобрения / В. Г. Минев, Б. Дебречени, Т. Мазур. – Москва : Колос, 1993. – 413 с.
  5. Чуб М. В. Повышение дозы удобрений и микрофлора / М. В. Чуб // Тр. Харьковского с.-х. института. – 1972. – Т. 170. – С. 130–157.
  6. Доспехов Б. С. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник [для студ. высших с.-х. учеб. заведений] / Б. С. Доспехов. – [изд. 5-е, доп. и перераб.]. – М.: Высшая шк., 1985. – 351 с.
  7. Звягенцев Д. Г. Почва и микроорганизмы / Д. Г. Звягенцев. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1987. – 256 с.
  8. Андреюк Е. И. Основы экологии почвенных микроорганизмов / АН Украины, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного // Е. И. Андреюк, Е. В. Валагурова. – Киев : Наукова думка, 1992. – 224 с.