УДК: (633.63.631.8):338.312

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

Важливе значення у системі агротехнічних заходів, які підвищують родючість грунту і продуктивність цукрових буряків, має обробіток грунту та рівень удобрення. Вирощування цієї культури на сьогоднішній день вимагає великих затрат, тому існує потреба у більш широкому вивченні використання дешевших ґрунтообробних, ґрунтозахисних, енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту та доцільних рівнів удобрення.

В умовах Західного Лісостепу України на темно–сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах були проведенні дослідження, , в яких вивчався вплив моделей обробітку ґрунту та рівнів удобрення на формування продуктивності коренеплодів цукрових буряків.

Мілкий безплужний обробіток грунту на 14 – 16 см доцільно застосовувати як основний обробіток під цукрові буряки, оскільки він за сприятливих погодно – кліматичних умов може забезпечити урожайність на рівні глибокої зяблевої оранки. Застосування мілкого безплужного обробітку сприяло підвищенню врожайності коренеплодів цукрового буряка відносно оранки на 28 – 30 см на 1,3 т/га та біологічного виходу цукру на 0,2 т/га. Тоді, як цукристість була на 0,1 % вища при застосуванні глибокої зяблевої оранки на 28 – 30 см.

Оптимізація системи удобрення цукрових буряків дозволяє забезпечити зростання урожайності коренеплодів. Встановлено, що застосування норми добрив N300P225K350 забезпечує урожайність на рівні 90 т/га. Цукристість коренеплодів за даної норми удобрення була найнижча по досліду в межах 16,5 – 16,6 %. Завдяки високій урожайності коренеплодів за норми N300P225K350 біологічний збір цукру був найвищим і становив, залежно від способу основного обробітку ґрунту 14,95 – 14,79 т/га. Що є у 3,2 рази більше стосовно контролю, у 1,3 рази більше норми N180P135K210 і у 1,1 більше рівня удобрення N 240 P 180 K 280 .

Ключові слова: врожайність, цукристість, мілкий безплужний обробіток, оранка, рівні удобрення.

Література

 1. Spicher J. Rohstoff für .Zucker und Treibstoff / J. Spicher // Zuckerrübe. – 2007. – No3. – S. 15-18.
 2. Жердецький І. Доглянув за буряками – отримав урожай високої якості / І. Жердецький // Пропозиція.-2009.-No 11.-С. 68-71.
 3. Стельмащук А.М. Інтенсифікація вирощування цукрових буряків в аграрних підприємствах / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – No9(35). – С. 72 – 76.
 4. Зубенко В.Ф. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження / В.Ф. Зубенко, М.В. Роїк та ін. ; 2 доповнене видання. – К. : НВП ТОВ «Алфа – стевія ЛТД», 2007. – 486 с.
 5. Сінченко В. М. Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку ґрунту / В. М. Сінченко, Я. П. Цвей, В, І. Пиркін, В. В. Іваніна, Я. П. Макух, Г. Д. Гапоненко, В, І. Гореленко, Л. Н. Гізбулліна, В. П. Москаленко // Цукрові буряки. – 2013. – No4. – С. 5 – 10.
 6. Войтюк П. О. Вибір раціонального основного обробітку грунту під цукрові буряки [Електронний ресурс] / (Войтюк П. О., Кремсал В., Шульган І.) // Пропозиція. – 2009. – No 9. – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/vibir-racionalnogo-osnovnogo-obrobitku-gruntu-pid-cukrovi-buryaki. – Назва з екрану.
 7. Бойчук О. В. Вплив різних систем обробітку ґрунту на запаси продуктивної вологи та її використання рослинами у посівах цукрових буряків // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – 2013. – No17. – Том 2. – С. 117 – 120.
 8. Лицуков С. Д. Изменение агрофизических показателей плодородия в зависимости от способа обработки почвы. / С. Д. Лицуков, А. В. Ширяев, Л. Н. Кузнецова // Сахарная свекла. – 2016. – No2. – с. 30 – 33.
 9. Тирусь М. Л. Динаміка наростання маси коренеплоду та листкового апарату залежно від способів основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення / М. Л. Тирусь // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»: 15 листопада 2017 р. –Умань: УНУС, 2017.- С. 124 – 126.
 10. Лихочвор В. В. Збалансоване живлення цукрових буряків [Електронний ресурс] / В. В. Лихочвор, С. С. Костючко // Агробізнес. – 2014. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/item/464-zbalansovane-zhyvlennia-tsukrovykh-buriakiv.html. – Назва з екрану.
 11. Sabine Valder. Für Höchsterträge gut versorgen // Zuckerrüben journal. – 2016. – No. 1. – с. 14 – 15.
 12. Гринів С.М. Вплив мінерального живлення на продуктивність цукрових буряків / С. М. Гринів // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2012. – Вип. 14. – С. 56 – 59.
 13. Рубин Б. А.Физиология с/х растений /Б. Рубин. – Том. – 7. – К.: Издательство московского университета, 1968р. – 426 с.