УДК: 633.854.78: 631.51.01:631.81

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І УДОБРЕННЯ

Наведені результати досліджень з вивчення впливу системи удобрення та основного обробітку ґрунту на формування продуктивності соняшнику в умовах лівобережного Лісостепу України. Ґрунт на якому проводили дослідження є типовим для Лівобережного Лісостепу. Погодні умови в період проведення досліджень відзначились значними коливаннями порівняно з середніми багаторічними показниками, що давало можливість встановити реакцію соняшнику на агроекологічні чинники вирощування. Використані методи досліджень є класичними і стандартизованими, що дозволило отримати об’єктивні результати.

Відображена залежність продуктивних показників від застосування мінеральних добрив на фоні різних способів основного обробітку ґрунту. Встановлено, що врожайність культур знижується в напрямку від оранки до нульового обробітку грунту. Для соняшнику кращим варіантом основного обробітку була оранка порівняно з мілким дисковим обробітком і технологією «прямої» сівби.

У підсумку за період досліджень найвищу врожайність соняшнику отримано за внесення N150P110K180 на фоні класичного обробітку ґрунту ‒ 3,94 т/га. Дисперсійним аналізом підтверджено достовірний вплив мінеральних добрив та способів основного обробітку грунту на формування врожайності насіння соняшнику.

Оптимізація способів основного обробітку грунту і внесення добрив суттєво впливала на якість насіння соняшнику. Найбільший вміст олії в насінні був у варіанті без добрив за «нульового» обробітку грунту. Вихід олії з одиниці площі прямопропорційно залежав від рівня урожайності культури. Більший показник виходу олії з 1 га посіву (1,77 т/га) було отримано у варіанті із внесенням максимальної дози мінеральних добрив N150P110K180 на фоні класичного обробітку грунту.

За умови енергозбереження доцільними є мілкий та нульовий обробітки.

Ключові слова: соняшник, основний обробіток ґрунту, мінеральне добриво, урожайність, якість насіння.

Література

  1. Васильев В.П. Эффективность систем обработки почвы в паровом звене севооборота / В.П. Васильев // Прогрессивные системы обработки почвы. – Куйбышевское книжное изд-во, 1988. – С. 57-68.
  2. Грабак Н.Х. Нульовий обробіток ґрунту та аспекти його застосування в степовій зоні України / Н.Х. Грабак // Землеробство ХХІ століття – проблеми та шляхи вирішення. – К.: Нора-Прінт, 1999. – С. 63-64.
  3. Кириченко В.В. Олійні культури / В.В. Кириченко // Насінництво. – 2007. – No 1. – С. 6–8.
  4. Малыхина В.Ф. Удобрение подсолнечника / В.Ф Малыхина, В.В. Кульчихин // Масличные культуры. – 1986. – No 6. – С. 14–16.
  5. Пабат І.А. Індустріальні технології вирощування соняшнику / І.А. Пабат, М.С. Шевченко // Вісн. аграр. науки. – 2004. – No 12. – С. 10–13.
  6. Саблук П.Т. Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України / П.Т. Саблук, Д.І. Мазоренко, Г.Є. Мазнєв [та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 720 с.
  7. Системи землеробства на зрошуваних землях / За наук ред. Р.А. Вожегової. – К.: Аграрна наука, 2014. – 360 с.
  8. Ткаліч І.Д. Урожайність і якість насіння різних сортів і гібридів соняшнику / І.Д. Ткаліч, М.З. Дідик, О.М. Олексюк // Хранение и перераб. зерна. – 2002. – No 2. – С. 34–37.