УДК: 633.1.2:633.15:631.543.3

ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ТА РОСЛИНИЦТВІ

У статті представленні результати досліджень питань методики проведення досліджень із культурою кукурудзи за різних способів сівби та погодних умов. Метою досліджень було встановити та оцінити достовірність й високу точність досліду, при зменшені облікової площі ділянки і беручи одну рослину за повторення. За результатами аналізу біометричних параметрів та врожайності статистично та математично доведено можливість вибірки від 5 до 108 рослин для встановлення високої точності досліду. Встановлені параметри ділянок в дослідах з кукурудзою свідчать про можливість отримання значно більшої інформації з меншої одиниці площі, тобто підвищити продуктивність праці у наукових дослідженнях не лише з просапними культурами. Це є підставою проведення подальших наукових досліджень з іншими польовими культурами беручи 1 рослину за повторення, дотримуючись умов: вирівняність дослідної ділянки за родючістю ґрунту та висіваючи насіння з високою кондицією. Отриманні дані дають підставу для продовження досліджень щодо мінімально необхідної площі та вибірки у дрібно ділянкових дослідах.

Ключові слова: спосіб сівби, температура ґрунту, кукурудза, математично-статистичний аналіз, вологість зерна, урожайність.

Література

 1. Вергунова І. М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. Київ : Нора-прінт, 2000. 146 с.
 2. Ушкаренко В. А. Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве. Москва : РГА-У-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. 336 с.
 3. Ушкаренко В. О. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві. Херсон: Айлант, 2008. 270 с.
 4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва : Агропромиздат, 1985. 351с
 5. Основи наукових досліджень в агрономії / Єщенко В. О. та ін. Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с.
 6. Методика проведення дослідів з кукурудзою: методичні рекомендації / Лебідь Є. М. та ін. Дніпропетровськ, 2008. 27 с.
 7. Методика кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин з визначення показників придатності до поширення в Україні. Випуск І. Загальна частина. Київ : ТОВ «Алефера», 2011. 103.
 8. Методика проведення експертизи сортів рослин груп и плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширенняв Україні (ПСП) / За ред. Ткачик С. О. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 86.
 9. Семенов В. А. Полевой опыт. Его место и роль в научном процессе. Полевые эксперименты для устойчивого развития сельской местности. Труды Четвертого Международного Коллоквиума. Санкт-Петербург, 2003. С. 21–39.
 10. Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології / Царенко О. М. та ін. Суми : Видавництво «Університетська книга», 2000. 203 с.
 11. Шпаар Д., Гінап К., Дрегер Д. Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання. Київ : Альфа-стевія ЛТД, 2009. 396 с.