УДК: 633.13:633.35.35:631.147

РЕАКЦІЯ ВІВСА ТА ПЕЛЮШКИ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

У статті викладено результати наукових досліджень щодо впливу інтенсивності обробітку ґрунту на забур’яненість посівів і урожайність зерна вівса та пелюшки в одновидових і змішаних посівах за органічного виробництва упродовж 2013–2015 років.

Від мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту (заміна зяблевої оранки на глибину 20–22 см осіннім мілким дискуванням на глибину 10–12 см) забур’яненість посівів вівса у фазі кущіння збільшувалась з 15 до 25 шт/м 2 ( на 67 %).

На час викидання волоті у вівса від поєднання досходового розпушування ґрунту із зяблевою оранкою і осіннім мілким дискуванням забур’яненість посівів знижувалась в середньому за три роки – на 30 і 24 % відповідно.

Система обробітку грунту в значній мірі впливала на врожайність зерна вівса та пелюшки в одновидових і змішаних посівах, при цьому знижуючи їхню забуряненість.

Максимальну врожайність зерна на рівні 2,61 т/га зафіксовано в варіанті, де зяблеву оранку на глибину 20 – 22 см доповнено додатковим розпушуванням грунту на 6 –8 см за одновидового посіву вівса.

Максимальну сумарну врожайність зерна вівса та пелюшки – 2,69 т/га отримано за проведення зяблевої оранки на глибину 20 – 22 см з додатковим розпушуванням ґрунту на 6–8 см за змішаного посіву.

Ключові слова: зяблева оранка, мілке дискування, розпушування ґрунту, мінімалізація обробітку, одновидові та змішані посіви, забур’яненість посівів, органічне виробництво.

Література

  1. Борин А. А. Совершенствование обработки почвы под зерновые в полевом севообороте / А.А. Борин // Зерновое хозяйство. 2003. – No4. – С. 20–22.
  2. Будьонний Ю. В. Вплив довготривалого застосування різних способів основного обробітку ґрунту на зміну забур’яненості та урожайності культур ланки сівозміни /Ю.В. Будьонний, М. В. Шевченко // Забур’яненість посівів та засоби її зниження / Ю.В. Будьонний, М.В. Шевченко – Київ, 2002. – С. 7–11.
  3. Іващенко О. О. Чому зростає потенційна засміченість полів /О. О. Іващенко, В. Д. Кунак. // Захист рослин. – 1998. – No 7. –С.24-25.
  4. Іващенко О. О. Гербологія: Напрямки досліджень / О. О. Іващенко // Захист рослин. – 2000. – No 4. – С.3–4.
  5. Кирилюк В. П. Ефективність системи обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.–г. наук: спец. 06.01.01 «Загальне землеробство» / В. П. Кирилюк// – Київ, 2003. – 21 с.
  6. Малієнко А. М. Механічний обробіток ґрунту як захід боротьби з бур’янами у сучасному землеробстві / А. М. Малієнко // Матер. ІV Міжн. Конф. Київ–Іллінці. – Київ. – 2013. – С.62–75.
  7. Масик І. М. Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур’яненості ріллі в умовах лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.13 «Гербологія» / Масик І. М. – Київ, 2009. – 20 с.