ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 2 (91). – 82 с.

Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Рекомендовано до публікації рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” (протокол № 15 від 23.12.2016 р.).

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф., Сайко В.Ф. Сучасні напрями стабілізації землекористування

Камінський В.Ф., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Методологічне забезпечення оптимізації землекористувань сільських територій у контексті реалізації євроінтеграційної політики

Демиденко О.В., Шаповал І.С., Бойко П.І., Літвінов Д.В. Структура сівозмін і родючість чорноземів зони Лісостепу

Корсун С. Г., Довбаш Н. І. Зміна агрохімічних показників родючості ґрунту під впливом забруднення важкими металами

Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив

Нецик М.В. Зміни показників родючості ґрунту в умовах сталого зниження температури і замерзання

Ткаченко М.А., Драч Ю.О., Блащук М.І. Оптимізація удобрення сої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення

Танчик С.П., Мигловець О.П. Ефективність застосування гербіцидів у посівах сої за різних систем землеробства

Петуненко Ю. В., Каленська С. М., Лібхард П. Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту та норми висіву насіння за різних ґрунтово-кліматичних умов

Пилипенко В. С., Гончар Л. М., Каленська С. М. Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування

Кирилеско О.Л. Агротехнічні заходи підвищення зимостійкості ріпаку озимого

Юник А.В. Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння

Подпрятов Г.І., Давиденко А.Ю. Формування господарських властивостей бульб картоплі залежно від погодних умов

Кургак В.Г., Штакал М.І., Штакал В.М. Продуктивність багаторічних злакових трав та їх сумішей на осушених торфовищах