УДК: 332.334

Сучасні напрями стабілізації землекористування

Стаття присвячена питанню збереження та підвищення продуктивності сільськогосподарських земель. Обґрунтовано основні напрями стабілізації раціонального землекористування, представлено ефективне використання земель за основним цільовим призначенням, створення сприятливих умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь.

Ключові слова: раціональне землекористування, продуктивність, земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, система землеробства.

Література

  1. Добірка матеріалів по грунтово-земельних ресурсах(www.sci.axa.ru).
  2. Камінський В.Ф. Використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України у контексті світового стабільного розвитку /В.Ф. Камінський, В.Ф.Сайко // Землеробство: Міжвідомч.Тематичний науковий збірник. – 2013. – Вип. 85. –С.5-13.
  3. Камінський В.Ф. Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробства усвітівченняВ.В.Докучаєва/В.Ф.Камінський//Агрохіміяіґрунтознавство:Міжвідомч.Тематичн.Наук.Зб.– Харків : ННЦ «ІГАім. О.Н. Соколовського. – 2014. – Вип. 81. –С.112-117.
  4. ТарарикоА.Г.Агроэкологические основы почвозащитного земледелия /А.Г.Тарарико. – Київ :Урожай,1990. – 182с.
  5. МинеевВ.Г.Химизация земледелия и природная середа /В.Г.Минеев. – М.:ВО«Агропромиздат»,1990. – 286 с.
  6. Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі ікормовіресурси / А.О. Бабич. – Київ : Аграрна наука,1996. – 556 с.