УДК: 332.33:631.459:502.6

Методологічне забезпечення оптимізації землекористувань сільських територій у контексті реалізації євроінтеграційної політики

Мета. Аналіз існуючих методів оптимізації землекористувань сільських територій та пошукшляхів його раціоналізації з погляду перспективи подальшої європейської інтеграції держави.

Методи. Системно-структурний аналіз підходів до оптимізації землекористувань сільськихтериторій.

Результати. Розроблено теоретико-методологічні та прикладні аспекти оптимізації землекористувань з урахуванням багатофункціонального розвитку економіки сільських територій.

Висновки. Обґрунтовано основні напрями оптимізації землекористувань сільських територійна основі використання інноваційних важелів їх комплексного розвитку.

Ключові слова: землекористування сільських територій, земельно-ресурсний потенціал, управління земельними ресурсами,деградація земель, євроінтеграційна політика.

Література

  1. Закон України «Про землеустрій»: прийнятий 22.05.2003 року No858-IV // Відом. Верхов. Ради Укра­їни (ВВР). – 2003. – No36. – Ст.282.
  2. Земельний кодекс України: прийнятий 25.10.2001 року No2768-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2002. – No3-4. – Ст.27.
  3. Малік М.Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористуван­ня та еколого безпечного агропромислового виробництва / М.Й. Малік, М.А. Хвесик. – Економіка АПК. – 2010. – No5. – с.4.
  4. Статистичний щорічник України за 2015 рік. За редакцією І.М.Жук. – Київ, 2016.
  5. ЄВРОПА 2020. Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання/ Брюссель, 03.03.2010. – COM(2010)2020 остаточна версія.
  6. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогоспо­дарських підприємств: Навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак, Р.А. Третяк, Л.А. Гунько. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 120с.
  7. Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку. – Економіка АПК. – 2010. – No4. – C.28.
  8. Шевченко І.П. Землекористування новостворених сільськогосподарських підприємств / І.П. Шевченко, Л.П.Коломієць. – Збірник «Землеробство». – Київ : 2010 рік. Випуск 82. – C.17.
  9. I .P. Shevchenko Optimization of rural land use in the requirements of European integration / L.P. Kolomiiets // Збірник «Землеробство». Київ : 2014. – С. 6-7.