УДК: 631.85:388

Структура сівозмін і родючість чорноземів зони Лісостепу

На прикладі АПК Черкаської області та Драбівського дослідного поля Черкаської ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН» показано, що в сучасних умовах господарювання при відсутності тваринництва та гною компенсація елементів живлення відбувається за рахунок нетоварної частки врожаю, що розцінюється як біологізація сівозмін. В 5-ти пільних сівозмінах з горохом та травами повернення усієї нетоварної частки, там де добрива не вносилися, забезпечило повну компенсацію мікроелементів живлення лише по калію, а по азоту і фосфору баланс макроелементів був від’ємним.

Ключові слова: сівозміни, удобрення, біомаса культур, родючість ґрунту, сільськогосподарські культури, продуктивність.

Література

  1. Бойко П.І. Продуктивність сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах на типових чорноземах / П.І. Бойко, Д.В. Літвівнов, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, Н.П. Коваленко // Вісник аграрної на­ уки. – 2016. – No 12. – С. 11-14.
  2. Демиденко О.В. Продуктивність п’ятипільних сівозмін залежно від обробітку ґрунту і удобрення та їхня здатність до відтворення родючості чорноземів // Посібник Українського хлібороба. – Мін. АПК. – Інститут рослинництва ім. Юр’єва. – 2010 р. – С.122-126.
  3. Демиденко О.В., Шаповал І.С. Баланс поживних речовин в сівозмінах з короткою ротацією на чор­ноземах лівобережного лісостепу України// Посібник Українського хлібороба. – Мін. АПК. – Інститут рос­линництва ім. Юр’єва. – 2011 р. – С. 71-73.
  4. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина XIX- початок XXI ст. ): монографія / Н.П. Коваленко. – НААН, ННСГБ. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД» – 2014. – 490 с.
  5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України/ редкол.: М.В. Зубець (голо­ва та інші).- Київ : Аграрна наука, 2010. – 980 с.
  6. Сівозміни у землеробстві України / За ред. В.Ф. Сайка, П.І. Бойка. – Київ : Аграрна наука. – 2002. – 147 с.
  7. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур в сівозмінах з різною ротацією за осно­вними грунтово-кліматичними зонами України: за ред. А.С. Заришняка, М.В. Лісового. – Київ : Аграрна на­ука, 2008. – 120с.