УДК: 631.445.41:574.4

Зміна агрохімічних показників родючості ґрунту під впливом забруднення важкими металами

Метою дослідження було встановити зміни фізико-хімічних і агрохімічних характеристик сі­рого лісового грубопилуватого легкосуглинкового ґрунту залежно від забруднення екотопів важкими металами. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичний. Результати. Наведені результати дослідження ґрунту ділянок з понадприродним вмістом важких металів і трансформу­ вання агрохімічних характеристик сірого лісового ґрунту за вирощування кукурудзи на зерно. Вста­новлено, що в умовах систематичного застосування мінеральних добрив в агроценозах збільшення концентрації свинцю до 100 мг/кг, кадмію до 2,0, цинку до 50 мг/кг у сірому лісовому ґрунті не спри­чинило зниження кількості доступних рослинам форм азоту, фосфору, калію, порівняно з природним фоном. За концентрування свинцю у кількості 1000 мг/кг, кадмію – 20, цинку – 500 мг/кг ґрунту від­ мічено підвищення обмінної і гідролітичної кислотності та втрату гумусу.

Ключові слова: агрохімічні показники ґрунту, фізико-хімічні показники ґрунту, забруднення ґрунту, кукурудза, мінеральні добрива.

Література

  1. Горбатов В. С. Адсорбция Zn, Pb, Cd почвой и кислотно-основное равновесие / В. С. Горбатов, Н. Г. Зырин // Вестн. МГУ. – 1988. – Сер 17. – No 3. – С. 21–25.
  2. Кривіч Н. Я. Вміст важких металів під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробітку / Н. Я. Кривіч, Ю. А. Білявський, Я. П. Мандзик, М. М. Гаєвський // Вісник ДАУ. – 2004. – No 1. – С. 63–68.
  3. Корсун С. Г. Спосіб фіторемедіації сільськогосподарських земель, забруднених важкими металами / С. Г Корсун, Г. В. Давидюк, І. І. Клименко, Н. І. Довбаш, Т. М. Хмара // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство» – К.: ВП „Едельвейс”, 2014. – Вип. 1–2. – С. 51–53.
  4. Шпаар Д. Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання / Під заг. ред. Д. Шпара. – К.: Альфа-стевія ЛТД, 2009. – 396 с.
  5. Логінова І. В. Прогнозування ефективності добрив під кукурудзу на зерно за даними ґрунтової діа­гностики / І. В. Логінова, С. Ю. Смик // Наукова доповідь НУБіП України. – 2012. – No 3. – С. 32. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_3/12liv.pdf
  6. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів : ДСТУ 4362:2004 : [чинний від 2004-12-09]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 19 с. – (Національний стандарт України).