УДК: 631.8; 631.454: 631.816: 631.811.1

Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив

Наведено результати досліджень, проведених у тривалому стаціонарному польовому досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України, з вивчення впливу різних доз і систем удобрення, в тому числі біологічного спря­мування, на винос азоту і його баланс у польовій сівозміні. З’ясовано, що винос азоту залежно від доз добрив і систем удобрення становив 82,4–136,2 кг/га, в той же час у контролі без добрив – 63,5 кг/га за рік. Встановлено, що за насичення сівозміни конюшиною та горохом мінімально оптимальний показник балансу азоту формується за внесення на 1 га площі польової сівозміни N45P45К45 або гною 4,5 т/га + N23P34К18 з інтенсивністю відповідно 75 і 70 %. За органічної системи удобрення залежно від доз внесення гною він мав допустимий дефіцит і його інтенсивність становила 77–88 %. Без­дефіцитним баланс азоту формується за внесення N90-135Р90-135К90-135 і гній 13,5 т/га + N67,5Р101,2К54.

Ключові слова: система удобрення, чорнозем опідзолений, польова сівозміна, господарський ви­нос, відносний винос, баланс азоту, інтенсивність балансу.

Література

  1. Дегодюк С. Е. Баланс поживних речовин за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівоз­міні / С. Е. Дегодюк О. А. Літвінова, А. В. Кириченко // Вісник аграрної науки. – 2014.– No 7 (737) – С. 16–19.
  2. Бенцаровський Д. М. Сучасний стан родючості ґрунтів і майбутній урожай / Д. М. Бенцаровський, О. С. Щербатенко, Л. В. Дацько, О.Г. Дзюба, М. Л. Нікітюк / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий те­матичний науковий збірник. Спец. Випуск до VII з’їзду УТГА. Грунти – основа добробуту держави, турбота кожного. Харків, 2006. – Кн. 3. – С.6–7.
  3. Господаренко Г. М. Основи інтегрованого застосування добрив / Г. М. Господаренко / Київ : ЗАТ “Нічлава”, 2002. – 344 с.
  4. Господаренко Г.М., Черно О.Д. Баланс основних елементів живлення в грунті за тривалого засто­сування добрив у польовій сівозміні // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». – 2015. – Вип. 2. – С. 47–50.
  5. Ивойлов А .В. Вынос азота, фосфора, калия и кальция культурами зернопропашного севооборота / А. В. Ивойлов, И. А. Шильников, А. А. Щелкунова // Агрохимия. –1990.– No 1.– С.26–32.
  6. Григорьев В. Я. Баланс питательных веществ в земледелии Лесостепи Украинской ССР / В. Я. Григорьев, В. М.Цюпа, С. П. Шередеко // Агрохимия. – 1980. – No 7. – С. 39–43.
  7. Геркіял О. М. Продуктивність культур і баланс поживних речовин в зерно-буряковій сівозміні на чорноземі опідзоленому після 30-річного застосування добрив / О. М. Геркіял, О. Д.Черно, І. С. Кравець // Вісник аграрної науки. – Вересень 1999. – С. 21–24.