УДК: 631.58:631.8

Зміни показників родючості ґрунту в умовах сталого зниження температури і замерзання

В модельному досліді на прикладі чорнозему типового досліджували особливості впливу тем­ператури та тривалості промерзання на вміст поживних елементів у грунті. Отриманий набір по­казників свідчить про можливість отримання занижених даних за вмістом гідролізованого азоту, завищених даних за мінеральним азотом і рухомим фосфором. Тому, при проведенні агрохімічних обстежень ґрунту у зимовий період року для подальшого розрахунку норм внесення поживних еле­ментів необхідно враховувати дані отримані у лабораторному дослідженні.

Ключові слова: чорнозем типовий, фізико­хімічні та агрохімічні властивості, промерзання ґрунту.

Література

  1. Крамарев С.М. Кинетика нитрификации аммонийного азота в почве в зависимости от содержа­ния влаги и температуры [Kinetics of ammonium nitrogen nitrification in soil depending on moisture content and temperature] / С.М. Крамарев, С.И. Жученко, В.А. Сыроватко, В.А. Когут [http://www.stattionline.org.ua/agro/agrohimiya/7/48-kinetika-nitrifikacii-ammonijnogo-azota-v-pochve-v-zavisimosti-ot-soderzhaniya-vlagi-i-temperatury.html]
  2. Курганов И.Н. Влияние процессов замерзания-оттаивания на дыхательную активность почв [Influence of freeze-thaw processes on soils respiratory activity] / И.Н. Курганова Р. Тіпе. // Почвоведение, 2003. – No 9. – С. 1095–1115.
  3. Носко Б.С. Азотний режим грунтів і його трансформація в агроекосистемах [Nitrogen regime of soil and its transformation into agricultural ecosystems] / Б.С. Носко. – Харків: Міськдрук, 2013. – 130с.
  4. Hinman W.C. Effects of freezing and thawing on some chemical properties of three soils / W.C. Hinman // Can. J.Soil Sci., 1970. – V.50. – P. 179-182.
  5. Morley C.R. Effects of freez-thaw stress on bacterial population on soil microcosms / C.R.Morley // Microbial ecology, 1983. – V.9. – P. 329-340.
  6. Skogland T. Respiratory burst after freezing and thawing of soil: Experiments with soil bacteria/Skogland T. // Soil Biology and Biochem., 1988. – V.20. – P. 851-856.