УДК: 631.811: 631.427.2.

Оптимізація удобрення сої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення

У статті наведено результати досліджень (2013,2015 рр.) з вивчення ефективності застосу­вання доз добрив, розрахованих за видовим генотипним співвідношенням (ВГС) елементів живлення сої, що вирощувалась на кислому (рН сольовий 4,6) сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу. Внесення N60P12K15Ca15Mg3 з одночасною інокуляцією насіння препаратом Bradyrhizobium japonicum 634б + поліштам Bacillus subtilis забезпечило найвищий рівень нодуляції (37,8 бульбочок на коренях рослини) та максимальний врожай насіння, який перевищує оптимізовану за ВГС дозу удобрення (N60P12K15) на 0,93 т/га, а загальноприйняту N60P60K60 – на 1,84 т/га. За цих умов окупність 1 кг NPKCaMg. складає 20,6 кг насіння сої, що перевищує загальноприйняту дозу удобрення в 7,1 рази, N60P12K15 – у 1,5 рази. При цьому умовно чистий дохід становить 15160 грн/га, а окупність однієї гривні витрат – 7,15 грн.

Ключові слова: елементи живлення, лужноземельні елементи, соя, видове генотипне співвідно­шення, дози добрив, окупність добрив.

Література

  1. www. Ukr stat.goy. ua/operativ/operativ 2006/sg/sgrik/sg-u/rosl_u. html
  2. Камінський В.Ф., Сайко В.Ф., Шевченко І.П., та ін. Сучасні системи землеробства і техноло­гії вирощування сільськогосподарських культур./За ред. д.с.-г.н. В.Ф. Камінського. – Київ : “Едельвейс”, 2012. – 196 с.
  3. Методика розроблення оптимальних систем удобрення сільськогосподарських культур на основі бактеризації рослин, застосування біогенних елементів та оцінки конкретних грунтово-кліматичних умов / М.А. Ткаченко, Ю.О. Драч, Н.Р. Пастух, ННЦ ІЗ НААН”, 2015. – 16 с.
  4. Ткаченко М.А. Видове генотипне співвідношення елементів живлення як основа оптимізації удо­брення сільськогосподарських культур / М.А. Ткаченко, Ю.О. Драч // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» – Київ: ВП «Едельвейс», 2016.- Вип. 1- С. 27-35.
  5. Лавриченко В.М. Соотношение элементов питания в растениях как видовое генотипическое поня­тие / В.М. Лавриченко // Вестник сельскохозяйственной науки. – No 7. – 1971. – С.129-134.
  6. Горшкова М.А. Использование данных анализа листьев озимой пшеницы для уточнения агрохимичес­ких картограмм / М.А. Горшкова // Химия в сельском хозяйстве. – No 2. – 1976. – С. 38-45
  7. Журбицкий З.И. Определение потребности растений в питании методом растительной диагнос­тики / З.И. Журбицкий, В.М. Лавриченко // Агрохимия. – No 9. – 1977. – С. 127-133.
  8. Городній М.М. Агрохімічний аналіз / М.М. Городній та ін. – Київ : Вища школа, 1995. – 318 с.
  9. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / В.В.Волкодав (ред.); державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. – Київ : 2000. – Вип. 7.
  10. Методи визначення показників якості рослинницької продукції / О.М. Гончар (ред.). 2000. – 144 с.