УДК: 631.58:68.35.31

Ефективність застосування гербіцидів у посівах сої за різних систем землеробства

Досліджено вплив ґрунтових і страхових гербіцидів на запас вологи в ґрунті і забур’яненість посівів сої за традиційної та системи землеробства No-till. Встановлено, що відмова від механічних обробітків ґрунту позитивно впливає на вологозабезпеченість сої протягом всього періоду її веге­тації. Застосування системи хімічного захисту від бур’янів, яка включає внесення бакових сумішей гербіцидів як до сходів, так і у період вегетації культури, забезпечує надійний контроль бур’янів. Поєднання No-till та надійної системи контролю бур’янів забезпечує отримання більш високих вро­жаїв сої, ніж за традиційної системи землеробства.

Ключові слова: система землеробства, гербіциди, бур’яни, соя, агрофітоценоз, ґрунт, запас вологи.

Література

  1. Борона В.П. Екологічний аспект застосування гербіцидів в інтегрованій системі захисту сої від бур’янів / В.П. Борона, В.С. Задорожний, В.В. Карасевич // Корми і кормовиробництво: міжвідом. темат. наук. зб. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2012. – Вип. 74. – С. 170-175.
  2. Бука А.Я. Влагooбеспеченнoсть пoчвы при разных спoсoбах oбрабoтки / А.Я. Бука, С.Ю. Булыгин, А.П. Кoваленкo // Земледелие. – 1985. – No 11. – С. 10–12.
  3. Буря’ни та заходи боротьби з ними / І.В. Веселовський, Ю.П. Манько, С.П. Танчик, Л.В. Орел. – Київ: Учбово-методичний центр Мінагропрому України, 1998. – 240 с.
  4. Дoспехoв Б.А. Метoдика пoлевoгo oпыта: (С oснoвами статистическoй oбрабoтки результатoв исследoваний) / Б.А. Дoспехoв [4-е. изд. перераб. и дoп.]. – М.: Кoлoс, 1979. – 416 с.
  5. Кліщенко С.В. Контроль бур’янів у посівах сої / С.В. Кліщенко, Т.О. Чернега // Захист рослин. – 2003. – No 5. – С. 13.
  6. Косолап М.П. Гербологія. Методичні вказівки / М.П. Косолап. – Київ : Видавничий центр НАУ, 2003. – С. 5-26.
  7. Косолап М.П. Система землеробства No-till / М.П. Косолап, О.П. Кротінов. – Київ : 2011. – 372 с.
  8. Методики випробування і застосування пестицидів / [С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін.] ; за ред.. С.О. Трибеля. – Київ : Світ, 2001. – 448 с.
  9. Рекомендації з методики визначення забур’яненості полів, засміченості ґрунту і органічних добрив насінням бур’янів / [Ю.П. Манько, І.О. Луцюк, І.Д. Примак та ін.]. – Біла церква, 2000. – 30 с.
  10. Іващенко О.О. Резерви гербології / О.О. Іващенко // Матеріали 4-тої науково-теоретичної конфе­ренції. – Київ : – 2004. – С. 3–10.