УДК: 631.559:633.11»324»:631.4

Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту та норми висіву насіння за різних ґрунтово-кліматичних умов

В Україні та Австрії в 2012 – 2014 рр. досліджено особливості формування урожайності та якості зерна шести сортів пшениці озимої української та австрійської селекції за різних норм ви­сіву насіння та удобрення. Польові дослідження проводилися у трьох польових дослідах: 1) Правобе­режний Лісостеп України (ВП НУБіП «Агрономічна дослідна станція», с. Пшеничне Васильківсько­ го р-ну Київської області); 2) зона достатнього зволоження Австрії (Вальд – унд Мюльфіртель, с. Каутцен, Північ Нижньої Австрії); зона нестійкого зволоження Австрії (Нордостлихес Флах – унд Хюгельланд, с. Леопольдсдорф, Схід Нижньої Австрії) Польові багатофакторні досліди закладали­ ся за однаковою схемою у кожному з господарств у 2012 – 2014 рр.: сорт (фактор А); норма азот­ ного живлення (фактор В), норма висіву насіння (фактор С). Було обрано шість сортів, різних за генетично обумовленою хлібопекарською якістю та походженням: сильні сорти – Либідь, Йозеф, Мідас, Капо; цінні – Балатон, Поліська 90. Азот вносили за наступними чотирма градацямиї (із внесенням по вегетації відповідно до фаз: осіннє кущення – ВВСН 10-21/весняне кущення – ВВСН 25-29/трубкування – ВВСН 30-31/колосіння – ВВСН 51-59): Д1 – контроль без азоту; Д2 – 120 кг/га д.р. (0/60/60/0); Д3 – 180 (0/60/60/60); Д4 – 150 кг/га д.р. (30/60/60/0). В статті представлені екс­периментальні дані за двох варіантів азотного живлення – контролю без внесення азоту (Д1) та за максимальної норми азоту у три підживлення – 180 (0/60/60/60) кг/га д.р. (Д3). Норма висіву насін­ня: 3,0; 4,0 та 5,0 млн схожих насінин на гектар. Фосфор і калій по 90 кг д.р., вносили в якості фону під основний обробіток грунту. Попередник пшениці озимої – ріпак озимий.

В середньому за роки досліджень найвищі урожайності склали – 9,07 т/га в умовах Сходу Австрії (с. Леопольдсдорф), Півночі Австрії (с. Каутцен) – 9,42 та Правобережного Лісостепу України (с. Пшеничне) – 8,65 т/га за внесенням азоту (Д3). У контрольному варіанті спостерігалися значні коливання урожайності – від 3,51 (с. Пшеничне) до 5,21 т/га (с. Леопольдсдорф). Відзнача­ється достовірна залежність урожайності пшениці від погодних умов року.

Визначено оптимальні для сорту норми висіву насіння в умовах України та Австрії. Проведено оцінку екологічної пластичності та стабільності досліджуваних сортів пшениці озимої. Встанов­лено визначальні чинники формування якості зерна пшениці.

Найвищої масової частки білка було досягнуто за вирощування сильних сортів пшениці та вне­сення 180 кг/га N (Д3) у всіх дослідах В середньому по роках дослідження у розрізі ґрунтово-кліма­тичних умов (нетипово посушливий 2012 рік по с. Леопольдсдорф виключено) найвищий вміст білка в умовах Правобережного Лісостепу України отримано на рівні 15,8 %; Сходу Австрії – 15,4 % та Півночі Австрії – 15,0 %. Контрольний варіант, без внесення азоту, дозволяв оцінити потенціал ґрунту та сорту в досліджуваних умовах довкілля – середній вміст білка в зерні пшениці в умовах Австрії досягав 12,2 % (с. Леопольдсдорф) та 12,4 % (с. Каутцен), України – 11,6 % (с. Пшеничне).

Ключові слова: пшениця озима, сорти, норми висіву насіння, урожайність, якість зерна.

Література

 1. Hategekimana A. Performance and nitrogen efficiency of Swiss Wheat varieties from the 20th century / Hategekimana A., Schneider D., Fossati D., Mascher F. // Agrarforschung Schweiz. – 2012. – No 3(1). – S. 44-51.
 2. Oberforster M. Beiträge von Pflanzenzüchtung und Sortenzulassung zur Ernährungssicherung / M. Oberforst­er // Fachsymposium – Sichere Lebensmittel – Ernährungssicherung und Ernährungssicherheit Linz. – 2011. – S. 7-14.
 3. Шпаар Д. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование) / Под общей редакцией Д. Шпаара − М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО. − 2008. – 656 с.
 4. Черенков А. В. Пшениця озима − розвиток та селекція культури в історичному аспекті / А. В. Черенков, І. І. Гасанова, М. М. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. − 2014. − No 6. − С. 3−6.
 5. Schäfer B.C. Auswirkung von Saatstärke, Saattermin und Sorte auf den Errag von Winterweizen / Schäfer B.C., Merker C. // Tagung “Bodenfruchtbarkeit – Bedeutung und Bestimmung in Pflanzenbau und Bodenkunde”. – 2012. – Berlin. – S. 291-292.
 6. Smith R. Weed community and yield variability in diverse man-agement systems / Smith R., Gross K. // Weed Science. – 2006. – 54. – S. 106-113.
 7. Flamm C. Einfluss von Trockenheit auf Pflanzenbauliche Parameter, Ertrag und Qualität bei Winterweizen / Flamm C., Engel C., Pauk J. // ALVA-Tagung “Ernährung sichern – trotz begrenzter Ressourcen”. – Wien. – 2012. – S. 42-45.
 8. Лебідь Є. М. Особливості формування структури урожаю озимої пшениці в умовах півдня України / Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник, І. Є. Федоренко, І. С. Кірчук, Д. С. Пішта, Г. А. Кірчук // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2012. – No 2. – С. 11-16.
 9. Ташева Ю., Каленська С., Лібхард П. Сортові особливості формування врожайності та якості зер­на пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування // Наукові доповіді Націо­нального університету біоресурсів і природокористування України. – No4. – 2016
 10. Каленська С.М. Світові тенденції в розвитку насінництва / С.М. Каленська // Сучасний стан та перспективи розвитку насінництва в Україні. Наукові праці ПФ «КАТУ» НАУ. – Сімферополь. – 2008. – Вип.107. – С. 26-31
 11. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння с.-г. культур / Каленська С.М., Новицька Н.В.,Жемойда В.Л.,Качура Є.В. та ін.під заг. ред. Каленської С.М Вінниця: ФОП Данилюк, 2011. – 320 с.
 12. Fischer R. A. Breeding and Cereal Yield Progress / R. A. Fischer, G.O. Edmeades // Crop Science. – 2010. – No50. – S. 85-98.
 13. Каленська С., Токар Б., Ташева Ю. Управління стійкістю рослин зернових культур до вилягання // Наук. вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». – 2015. – Вип. 210. – Ч.1. – С. 22-30
 14. Каленська С.М., Матвієнко А.І. Формування урожайності озимих зернових культур за рахунок компенсаційної здатності структурних компонентів //Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2013. – Вип. 66.-С. 35-40.
 15. Каленська С.М., Ташева Ю. Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимої // Вісник Житомирського національного агроекологічного ніверситету». – 2015. – No2 (50), т.1. – С. 233-239.
 16. Дослідна справа а агрономії. Книга1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Х.: Майдан, 2016. – 316 с.
 17. Дослідна справа в агрономії. Книга друга. Статистична обробка результатів агрономічних дослі­джень [навчальний посібник] / А. О. Рожков, С. М. Каленська, Л. М. Пузік та ін. – Х.: Майдан, 2016. – 298 с.
 18. Рослинництво / [Каленська С. М., Шевчук О. Я., Дмитришак М. Я. та ін.] С. М. Каленська − Київ : НАУ, 2005.− 512 c.