УДК: 631.5 : 633.358

Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування

Висвітлено результати дослідження впливу мінеральних добрив та інокуляції насіння на фор­мування продуктивності сортів гороху з вусатим морфотипом листків Девіз та Царевич в північ­ній частині Правобережного Лісостепу України на чорноземі типовому. Дослідження проводили в 2014–2016 рр. у стаціонарному польовому досліді на базі ВП «Агрономічна дослідна станція» та у лабораторії аналітичних досліджень кафедри рослинництва НУБіП України. Мета дослідження полягала у встановленні особливостей формування продуктивності сортів гороху з вусатим мор­фотипом листків залежно від удобрення та інокуляції насіння в північній частині Правобережного Лісостепу України. У день сівби проводили бактеризацію насіння гороху суспензійним біопрепара­том ризогуміном, штам Rhizobium leguminosarum 31, та біологічним препаратом для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур Хетоміком. Мінеральні добрива вносили згідно схеми досліду: на варіантах Д1 –Д6 азотні добрива − в передпосівний обробіток ґрунту, фосфорно-калійні – в основний обробіток; на варіантах Д7 –Д12 на фоні повного мінерального добрива проводили позако­реневе підживлення за стадіями росту і розвитку рослин ВВСH: 13-19, 55-59, 61- 71.

У середньому за роки проведення дослідження у сорту Царевич густота рослин на час збирання варіювала в межах 87,7–105,3 (без інокуляції) та 91,7−109,3 (інокуляція) шт/м2. У сорту Девіз від­мічена аналогічна залежність і у варіантах досліду без інокуляції густота рослин на час збирання була в межах 86,7−102,3 шт./м2 залежала від варіанту удобрення, за інокуляції насіння – 90,7−106,3 шт./м2 відповідно. Виходячи з одержаних даних, можна відмітити позитивний вплив інокуляції на­сіння в поєднанні з біофунгіцидом Хетомік на збереженість рослин гороху впродовж вегетації.

Встановлено, що на збільшення маси зерна з рослини суттєво впливає підживлення азотними та фосфорними добривами по стадіям росту і розвитку рослин гороху та інокуляція насіння. Так, на варіантах досліду, де застосовували інокуляцією насіння та проводили позакореневе підживлення азотними та фосфорними добривами (Д7 −Д9) маса зерна з рослини у сорту Девіз на 1,32 г/рослину перевищувала варіант Д1 (без добрив), у сорту Царевич – на 1,18 г/рослину відповідно.

За інокуляції насіння збільшувалася кількість бобів на рослині – до 7,33 (Д9) у сорту Девіз та до 8,67 (Д2) шт./рослину у сорту Царевич. Маса зерна з рослини сорту Девіз у варіантах Д7 −Д9 переви­щувала варіант Д1 на 0,83 г/рослину, у сорту Царевич на 0,93 г/рослину на варіантах без інокуляції. Максимальний врожай на рівні 4,99 т/га у сорту Царевич та 4,40 т/га у сорту Девіз забезпечували поєднання інокуляція насіння та удобрення. Встановлено, що оптимального росту та розвитку рос­лини гороху сорту Царевич досягає за внесення N30P90K906), а для сорту Девіз – N30P60K6012) з триразовим позакореневим підживленням по стадіям росту і розвитку рослин гороху.

Ключові слова: горох, сорт, інокуляція насіння, удобрення, урожайність.

Література

 1. Кушнір О. М. Оцінка показників якості зерна гороху залежно від впливу технологічних прийомів / О. М. Кушнір // Корми та кормовиробництво. – 2005. – Вип. 55. – С. 121–128.
 2. Січкар В. І. Сучасний стан і перспективи вирощування зернобобових культур на наші планеті / В. І. Січкар // 2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України : міжнар. наук. конф., серпень 2016 : тези доп. – Вінниця: Діло, 2016. – С. 15-16.
 3. Cherniy V. Efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes ( soybean, peas, chickpeas), based on crop­ping technology on black soils / V. Cherniy, E. Scherbakova, V. Kalenskiy, N. Novytcka, S. Kalenska, V. Pylypenko // Die rolle der bodenmikroorganismen bei der ernahrung von kulturpflanzen / Intern. Wissenschaftliche konferenc. Anhalt – Bernburg – Strenzfeld, Germany. − 2016 – Р. 12−13.
 4. Abbo S. Experimental harvesting of wild peas in Israel: implications for the origins of Near East farming./ S. Abbo, I. Zezak, E. Schwartz and other // Journal of Archaeological Science. − 2008. – Т. No 35. – Р. 922–929.
 5. Нідзельський В. А. Удосконалення методів визначення площі асиміляційної поверхні гороху вусатого / В. А. Нідзельський, В. П. Коваленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо­користування України. Серія: «Агрономія». – 2012. – No. 176. – С. 49−53.
 6. Andrzejewska J . Yield and agronomic conditions of nodulation in different pea varieties (Pisum sativum L.) / J. Andrzejewska. − Electronic resource: 2002. − Rozp. Hab., 105. Bydgoszcz. pp. 91. (in Polish). Access mode: oai:kpbc.umk.pl:53728 http://kpbc.umk.pl/publication/ 44210.
 7. Пилипенко В. С. Формування асиміляційної гороху залежно від рівня мінерального живлення та інокуляції насіння / В. С. Пилипенко, С. М. Каленська, Л. М. Гончар // Збірник наукових праць «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». – Вип. No 20 (34). – 2016. – С. 20−28.
 8. Дослідна справа в агрономії. Книга друга. Статистична обробка результатів агрономічних дослі­джень [навчальний посібник] / А. О. Рожков, С. М. Каленська, Л. М. Пузік та ін. – Х. : Майдан, 2016. – 298 с.
 9. Дослідна справа в агрономії: навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Х. : Майдан, 2016. – 316 с.
 10. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В. В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 11. Stauss R. Einheitliche Codierung der phänologischen Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pflanzen. / Stauss R., Bleiholder H., Van Den Boom T. und anderer. Erweiterte BBCH-Skala: Allgemein. Ciba-Geigy AG, Basel, 1994. – Р. − 58.