УДК: 633.853.494

Агротехнічні заходи підвищення зимостійкості ріпаку озимого

У статті розглянули вплив внесення добрив, норм та строків сівби на зимостійкість озимого ріпаку. Оцінку проведено за врожайністю зеленої маси та насіння, продуктивністю за виходом з 1 га сухої речовини, кормових одиниць та перетравного протеїну, кількістю загиблих рослин та гус­тотою травостою. Установлено, що зимостійкість та продуктивність ріпаку озимого може бути підвищена шляхом застосування таких агротехнічних заходів як створення помірного за густотою травостою, застосування оптимальних строків сівби та доз внесення мінеральних добрив, підбір попередників, ретельна підготовка ґрунту тощо. Розкрито механізм впливу агротехнічних прийомів на перезим­івлю ріпаку озимого через визначення в коренях перед настанням зими окремих біохіміч­них показників (цукру, крохмалю, протеїну).

Ключові слова: ріпак, добрива, біохімічні показники, цукор, крохмаль, протеїн.

Література

  1. Гродзинский А.И. Краткий справочник по физиологии растений./ А.И. Гродзинский, Д.М. Гродзин­ский. – Киев : Наук. думка, 1973. — 591 с.
  2. Дряхлов А.А. Продуктивность рапса озимого в зависимости от применения удобрений / А. А. Дряхлов. – Агроном. – No 4. – 2013.
  3. Кабанець В.М., Визначення стану перезимівлі ріпаку озимого та методи визначення його життєз­датності / В.М. Кабанець, М.Г. Собко, В. І. Нагорний. – Агроном. – No 4. – 2013.
  4. Кірілеско О.Л. Проміжні посіви/О.Л. Кірілеско. – Ужгород: Карпати, 1985. – 64 с.
  5. Кірілеско О.Л. Хрестоцвітні в проміжних посівах / О.Л. Кірілеско. // Кормовиробництво, 1980. – No8.– С. 21-22.
  6. Кірілеско О.Л. Продуктивність і фотосинтетична активність проміжних посівів кормових культур в Західному Лісостепу УРСР/О.Л. Кірілеско. // Вісник с.-г. науки, 1983. – No5. – С.37-39.
  7. Кірілеско О.Л. Нові і перспективні культури в проміжних посівах в умовах Чернівецької області / О.Л. Кірілеско. // В кн.: Нові харчові і кормові рослини в народному господарстві. – Тез. доп. наук. конф. – Київ : Наукова думка, 1981. — С.24.
  8. Лебедев С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедев – Київ : Вища школа, 1972. – С. 158-163, 384-388.
  9. Максимов Н.А. Краткий курс физиологии растений / Н.А. Максимов – М., 1958. – 495 с.
  10. Утеуш Ю.А. Новые перспективные кормовые культуры /Ю.А.Утеуш. – Київ : Наукова думка, 1991. – 191 с.