УДК: 633.853.494:631

Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння

Висвітлено результати дослідження із встановлення особливостей фотосинтетичної діяль­ності посівів та формування продуктивності ріпаку озимого.

Мета дослідження полягала у вивченні впливу строків сівби та норм висіву насіння на показники фотосинтетичної діяльності та формування продуктивності агрофітоценозу гібридів ріпаку.

Дослідження проводили в 2009–2014 рр. у стаціонарному польовому досліді на базі ВП НУ­БіП України «Агрономічна дослідна станція» та у лабораторії аналітичних досліджень кафедри рослинництва НУБіП України.

Під час проведення досліджень використовували загальноприйняті методики для наукових досліджень в агрономії. Предметом досліджень були гібриди ріпаку озимого фірми Syngenta НК Технік та НК Петрол. Технологія вирощування – загальноприйнята для зони Лісостепу за винят­ком досліджуваних елементів. Попередник – пшениця озима. Норма внесення мінеральних добрив – N30P60K105 + N30 + N30 . Схемою досліду передбачалося вивчення наступних факторів: фактор А – гібриди; фактор В – строки сівби; фактор С – норми висіву насіння .

Найвищу площу листкової поверхні гібриди формують у стадії BBCH 62-65 у варіанті із нор­мою висіву 0,6 млн сх. нас. на 1 га та сівбі 20-25 серпня.

Найбільшу масу сухої речовини (13,23 т/га) сформували рослини гібриду НК Петрол у варіанті із сівбою 20-25 серпня та нормі висіву 0,6 млн сх. нас. на 1 га. Порівняно із сівбою 25-30 серпня та нормою висіву 0,4 млн сх. нас. на 1 га приріст склав 1,8 т/га.

Найвищу врожайність насіння в середньому за 5 років сформував агрофітоценоз ріпаку озимого НК Петрол за сівби 20-25 серпня та норми висіву 0,6 млн сх. нас. на 1 га – 4,24 т/га, що більше від контрольного варіанту за цього ж строку на 0,28 т/га.

Ключові слова: ріпак озимий, гібриди, строки сівби, норми висіву насіння, продуктивність.

Література

 1. Юник А.В. Зимостійкість ріпаку озимого за різного рівня мінерального живлення//Науковий вісник Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України. – 2015. − No 210. – Ч.1. – С. 124 -129.
 2. Рапс / Шпаар Д., Маковски Н., Захаренко В., Постников А. и др. Под общ. ред. Д. Шпаара. – Минск: ФУАинформ, 1999. – 208 с.
 3. Ріпак / За ред. В.Д.Гайдаша. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 1998. – 224 с.
 4. Возобновляемые растительные ресурсы/ [Д.Шпаар, Д. Драгер, С. Каленская и др.]. – Санкт-Петербург: Пушкин, 2006. – Кн. 1. – 415 с.
 5. Гайдаш В. Д. Влияние нoрм высева и ширины междурядий на урoжайнoсть oзимoгo рапса / В. Д. Гайдаш, А. М. Кoвальчук // Масличные культуры. – 1985. – No 1. – С. 4-7.
 6. Дослідна справа в агрономії. Книга друга. Статистична обробка результатів агрономічних дослі­джень [навчальний посібник] / А. О. Рожков, С. М.Каленська, Л. М. Пузік та ін. – Х. : Майдан, 2016. – 298 с.
 7. Дослідна справа в агрономії: навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Х. : Майдан, 2016. – 316 с.
 8. Ничипорович А.А Реализация регуляторной функции света в жизнедеятельности растений как це­лого и в его продуктивности // Фоторегуляция метаболизма и морфогенеза растений.- М.: Наука, 1975 – С. 56 – 61.
 9. Авратовщукова Н. Генетика фотосинтезу. – М.: Колос, 1980.- 103 с.
 10. Ничипорович А.А, Строганова Л.Е., Чмора С.Н., Власова М.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. – Москва. – 1961. 132 с.
 11. Кошкарев И.А. Приемы возделывания ярового рапса на семена при орошении на светло-каштановых почвах Волгоградской области. / Автореф. дис. канд. с-х наук / Волгоградский СХИ / Волгоград, 1988. – 20 с.