УДК: 635.21:551.515

Формування господарських властивостей бульб картоплі залежно від погодних умов

Сьогодні у світі існує велика кількість сортів картоплі, які різняться як за тривалістю веге­таційного періоду, так за іншими ознаками. Так, у Державному реєстрі сортів рослин, які придатні для поширення в Україні на 2016 рік, зареєстровано близько 150 сортів картоплі, які належать до п’яти груп стиглості. Існує тісний взаємозв’язок між періодом вегетації, метеорологічними умова­ ми вирощування картоплі та накопиченням запасних речовин, врожайністю, структурою врожаю, товарністю [1, 2]. Тому, метою наших досліджень було визначення впливу метеорологічних умов, групи стиглості на формування господарських властивостей бульб картоплі.

У наших дослідженнях використовувалися бульби картоплі двох груп стиглості – середньоранні (Сатіна (стандарт), Ред Леді та Моцарт) і середньостиглі (Ароза (стандарт), Сіфра). Картоплю вирощували протягом 2012-2014 рр. в умовах ТОВ «Біoтех ЛТД» (Київська область, Бориспільський район, с. Городище), яке знаходиться в зоні Лісостепу України.

Погодні умови вегетаційних періодів 2013 і 2014 років порівняно із 2012 були кращі, що сприяло отриманню більш високих врожаїв бульб картоплі. В середньому за три роки досліджень сама ви­сока врожайність спостерігалась в групі середньостиглих сортів (41,1 т/га) порівняно із групою середньоранніх 33,5 т/га.

Аналіз структури врожаю показав, що найбільш придатними для переробки на картоплю фрі є сорт Сатіна в якому переважали бульби крупної фракції (понад 55 г) – 50,4 % від загальної маси та частково сорт Ароза (30,7% у цій фракції). Інші сорти мали найбільшу частку у фракції 45-55 г (Ред Леді – 57,2%; Моцарт – 42,8%; Ароза – 41,5%; Сіфра – 41,6 %) і тому вони придатні для переробки на чипси.

Дослідження товарності врожаю показали, що найкращий результат за цим показником в обох групах стиглості отримано у контрольних варіантах: 75,2-75,3 % у середньоранніх та 77,9 % у середньостиглих.

Ключові слова: картопля, метеорологічні умови вирощування, врожайність, структура врожаю, товарність.

Література

  1. Сахошко, М.М. Вплив мінливості погодних чинників на коливання урожайності картоплі [Текст] / М.М. Сахошко, Н.С. Кожушко //Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. – 2004. – No 12(10). – C. 36-39.
  2. Іщенко, Любов Миколаївна. Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизня­ної селекції [Текст] : дис. канд. с.-г. наук: 05.18.03 /Іщенко Любов Миколаївна; Національний аграрний ун-т. – К., 2003. – 227 арк.
  3. Андрушко, О.М. Сорта и урожай картофеля [Текст] / О.М. Андрушко // АгроСвіт. – 2006. – No 10. – C. 26-27;
  4. Войцешина, Наталія Іванівна. Технологічні властивості картоплі залежно від сорту, умов вирощу­вання та зберігання [Текст] : дис… канд. с.-г. наук: 05.18.03 / Войцешина Наталія Іванівна; Інститут кар­топлярства УААН. – Немішаєве, 2006. – 235 арк.
  5. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею. – Немішаєве: УААН, Інститут картоплярства, 2002. – 182 с.
  6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов ис­следований). – М.: Колос, 1979. – 416 с.
  7. Методические рекомендации по специализированной оценке сортов картофеля. – Минск, 2003. – 70 с.
  8. Ториков В.Е., Котиков М.В., Богомаз А.В. Влияние различных технологий возделывания на урожай­ность и структуру урожая различных сортов картофеля // Вестник ФГОУ ВПО Брянская ГСХА. 2008, No3. – С. 31-37.
  9. Putz B. Kartoffeln: Zuchtung – Anbau – Verwertung. – Humburg: Behr’s, 1989. – 263 s.