УДК: 631.45:631.95

Вплив повторного вапнування на збереження родючості сірого лісового ґрунту

У статті викладено результати багаторічних досліджень з питань закономірностей впливу хімічної меліорації, доз та форм вапнякових меліорантів з використанням різних систем удобрення у сівозміні, які забезпечують збереження родючості сірого лісового ґрунту і стабільне виробництво продукції рослинництва.

Проаналізовано фізико-хімічні властивості, вміст і запаси гумусу, структуру обмінних катіонів, продуктивність сільськогосподарських культур, ефективність різних технологічних заходів щодо збереження родючості сірого лісового легкосуглинкового ґрунту. Уточнено основні закономірності кількісних і якісних змін гумусового стану сірого лісового ґрунту, показано роль органічних і мінеральних компонентів у його формуванні. Відмічено, що застосування нетоварної частини врожаю в якості органічного удобрення не забезпечує розширеного відтворення родючості сірого лісового ґрунту. Встановлено необхідність регулювання структури обмінних катіонів у ґрунтовому вбирному комплексі сірого лісового ґрунту за умов інтенсивного агрохімічного навантаження шляхом застосування природного магнієвмісного мінералу.

Доведено ефективність застосування хімічних меліорантів у поєднанні з системою удобрення, що забезпечує підвищення врожаю і якості сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: сірий лісовий ґрунт, родючість, фізико-хімічні властивості, хімічні меліоранти, система удобрення, гумусоутворення, продуктивність сівозміни.

Література

  1. Кондратюк І.М. Параметри змін фізико-хімічних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом удобрення культур і післядії вапнування / І.М. Кондратюк // Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. кандидата с.-г. наук. – Київю – 2010. – 20 с.
  2. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А. Мазур. – Монографія. Київ: Аграрна наука. – 2008. – 308 с.
  3. Мазур Г.А. Регулювання родючості сірого лісового ґрунту за різного технологічного навантаження у сівозміні / Г.А. Мазур, М.А. Ткаченко, І.М. Кондратюк, В.М. Шкляр // Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах. – Київ: ВП «Едельвейс», 2016. – 260 с.
  4. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / За ред. В.О. Єщенка. – Київ : Дія. – 2005. – 288 с.
  5. Практикум з ґрунтознавства: навчальний посібник / За ред. Тихоненко Д.Г. – 6-е вид., перероб. і доп. – Х.: Майдан, 2009. – 448 с.
  6. Ткаченко М.А. Залежність стабілізації запасів гумусу сірого лісового ґрунту від вмісту обмінного кальцію / М.А. Ткаченко та ін. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – No 47.
  7. Ткаченко М.А. Відтворення родючості сірих лісових ґрунтів за різних систем удобрення та хімічної меліорації у Правобережному Лісостепу / М.А. Ткаченко // Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. доктора с.-г. наук. – Київ 2015. – 46 с.
  8. Ткаченко Н.А. Влияние известкования при разных системах удобрения на качественный состав гумуса серой лесной почвы / Н.А. Ткаченко, В.Н. Шкляр // Почвоведение и агрохимия. – 2016. – No 1(56). – С. 145-152.