УДК: 631.5:633.1.31/37:574

Вплив агрохімічного навантаження на міграцію рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого грунту

Метою дослідження було дослідити спрямування міграційних процесів рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого ґрунту за тривалого систематичного внесення різних доз органічних і мінеральних добрив. Методи. Лабораторний, математико-статистичний. Результати. Наведені результати досліджень із вивчення спрямування міграційних процесів рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом агрохімічного навантаження. Встановлено, що на темно-сірому опідзоленому ґрунті правобережного Лісостепу внесення мінеральних фосфатів у дозі P 74 по фону N 75 K 83 і органічних добрив є достатнім для розширеного відтворення природного рівня фактору ємності фосфатів за одночасного запобігання міграції сполук фосфору у нижні горизонти ґрунту.

Ключові слова: фосфор, фактор ємності фосфатів, міграційні процеси рухомого фосфору, агроекологічний моніторинг, мінеральні та органічні добрива.

Література

  1. Металіді В. С. Сировинна база фосфатів України / В. С. Металіді, І. В. Щепель // Мінеральні ресурси України. – 1999. – No 2. – С. 267–269.
  2. Медведєв В. В. Проблема фосфору в Україні та шляхи її розв’язання / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2000. – No 7. – С. 82–84.
  3. Маккелви В. Е. Фосфор в окружающей среде / В. Е. Маккелви / [Под ред. Э. Гриффита и др.] – Москва : Мир, 1977. – С. 24–37.
  4. Носко Б. С. Фосфорити як джерело живлення сільськогосподарських культур / Б. С. Носко, А. О. Христенко, В. І. Бабинін // Використання нетрадиційних сировинних ресурсів у сільському господарстві: Зб. наукових статей і доповідей. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – С. 18–20.
  5. Крамарьов О. С. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах північного Степу України / [О. С. Крамарьов, П. В. Писаренко, А. О. Христенко та ін.] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – No 2. – С. 7–22.
  6. Стахів М. П. Фосфорне живлення рослин та методичні аспекти визначення рухомих сполук фосфору в ґрунті / М. П. Стахів // Ґрунтознавство. – 2010. – Т. 11, – No 3–4. – С. 88–95.
  7. Гамалєй В. І. Зміна фосфатного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом удобрення / В. І. Гамалєй, С. Г. Корсун, Д. В. Літвінов // Збірник наукових праць ІЗ УААН.– Київ. –2002. – Вип. 1. – С.40–44.
  8. Корсун С. Г. Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого ґрунту / С. Г. Корсун, Г. В. Давидюк, В. М. Юла, М. О. Панасюк // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. – Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 49–52.
  9. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова.
  10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 351 с.