УДК: 631.431.1; 631.412

Агрофізичні та фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту за впливу різних видів добрив і хімічної меліорації

У статті викладено результати дослідження агрофізичних та фізико-хімічних властивостей сірого лісового крупнопилувато легкосуглинкового ґрунту. Показано вплив вапнування і систематичного використання мінеральних добрив побічної продукції та післядії сидерату, як окремо так і у різних комбінаціях на щільність складення і структуру вбирного комлексу орного та підорного шару ґрунту. Щільність складення ґрунту у досліджуваних ділянках коливалася в діапазоні – 1,28 – 1,53 кг/см 3 .

Простежувався також негативний вплив за внесення фізіологічно кислих мінеральних добрив, на фізичні властивості орного та підорного шару ґрунту. Внесення CaCO 3 змінювало струкуру обмінних катіонів у ҐВК та вело до покращання фізичних властивастей ґрунту. Позитивний вплив виявлено за використання комплексної хімічної меліорації разом з N 50 P 30 K 55 , побічною продукцією та післядії сидерату.

Ключові слова: щільність ґрунту, кальцій, магній, ґрунтово вбирний комплекс, система удобрення.

Література

 1. Барвінський А.В. Агрофізичні властивості сірих лісових ґрунтів у зв’язку з систематичним застосуванням добрив та меліорантів / А.В. Барвінський// вісник Харк. Нац. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2003. – No 1. – С. 91-95.
 2. Бикін А.В. Вплив застосування добрив на агрофізичний стан лучно-чорноземного карбонатного ґрунтута врожайність пшениці озимої / А.В. Бикін, М.Ф. Бережняк, Н.П. Бордюжа, М.В. Макаренко//«Наукові доповіді НУБіП». – 2009. – No 3 (15). Електронне видання. Режим доступу.
 3. Алов А.С. Факторы эффективности удобрений. Часть ІІ Агрофизико-химические факторы.- М: 1967. – 142 с.
 4. Носко Б.С. Роль добрив у підвищенні ефективності землеробства в посушливих умовах /Б.С. Носко, В.В. Медведєв, О.П. Непочатов, В.І. Скороход // Вісник аграрної науки. – 2000. – No 5. – С. 11-15.
 5. Козлов М.В. Агрохімічне забезпечення високопродуктивних технологій вирощування зернових культур / М.В. Козлов, А.А. Плітко. – Київ :Урожай, 1991. – 232 с.
 6. Медведев В.В. Влияние органических удобрений на гумусное состояние и физические свойства чернозема типичного Лесостепи УССР / В.В. Медведев, Г.Я. Чесняк, Т.Н. Лактионова // Повышение зффективности использования удобрений и плодородия почв УССР. – Харьков: ВАСХНИЛ. Юж. От-ние, 1985. – 118 с.
 7. Сайко В.Ф. Наукові основи ведення зернового господарства / В.Ф Сайко, М.Г. Лобас, І.В. Яшовський; за ред. В.Ф. Сайка. – Київ :Урожай, 1994. – 336 с.
 8. Ревут И.Б. Физика почв / И.Б. Ревут. ‒ Л.: Колос, 1972. ‒ 356 с.
 9. Бондарев А.Г. Физические и физико-технические основы плодородия почв / А.Г. Бондарев, П.И. Бахтин, А.Д. Воронин // 100 лет генетического почвоведения. ‒ М. : Наука, 1986. ‒ С.178‒183.
 10. Бондарев А.Г. Некоторые пути определения оптимальних параметров и агрофизических свойств почв / А.Г. Бондарев, В.В. Медведев // Теоретические основы и методы определения оптимальных параметров свойств. – М. : Наука, 1980. – 128 с.
 11. Медведев В.В. Оптимизация агрофизических свойств черноземов / В.В. Медведев. ‒ М. : Агропромиздат, 1988. – 158
 12. Медведев В.В. Некоторые изменения физических свойств черноземов при обработке / В.В. Медведев. // Почвоведение . – 1979. –No 1.– С. 79–81.
 13. Демиденко О.В. Агрохімічні властивості структурних агрегатів чорнозему в умовах ґрунтозахисного землеробства / О.В. Демиденко, М.К. Шикула // Вісник аграрної науки. ‒ 2002. ‒ No 12. ‒ С. 16‒22.
 14. Медведев В.В. О влиянии навоза на структурное и гумусное состояние чорнозема типичного / В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова, Н.О. Кобзарь // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. зб. ‒ Харків: “Штріх”, ‒ 2001. ‒ Вип. 62. ‒ С. 21‒26.
 15. Шевлягин А.И. Реакция с.-х. культур на различную плотность сложения почвы [Текст] /А. И. Шевлягин // Теорет. вопросы обработки почвы.- 1968.- С. 18-26.
 16. Грицай А.Д. Основная обработка почвы в Северной Лесостепи УССР [Текст] / А.Д. Грицай, Н.В. Коломиец, Н.И. Драган // Сахарная свекла.- 1985.- No 8.- С. 32-33.
 17. Tkachenko M.A. Transformation structural-aggregate state of gray forest soil by long aftereffects of lime/M.A. Tkachenko, S.G. Peliukhovskiy// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 19 травня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – 130 с. іл.
 18. Гирін В.М. Використання природного мінералу сапоніту для знезараження води./ В.М. Гирін, І.І. Бойко, В. Ф. Рудиченко //Лікарська справа -1995. — No 5-6. — С. 177 -179.
 19. Мазур Г.А. Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива на сірих лісових ґрунтах./Г.А. Мазур, М.А. Ткаченко, Я.І. Бойко./ Зб. наук. пр. ННЦ “Інститут землеробства УААН” Київ : ВД “ЕКМО”, 2007. – Вип. 3–4.