УДК: 633.11. 631.5

Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилових землях

У статті наведено результати досліджень за 2016-2017 рр. щодо особливостей виробництва озимої пшениці на схилових землях.

В ерозійно-небезпечних схилових агроландшафтах встановлено вплив елементів біологізації на врожайність пшениці озимої в системі контурно-меліоративного землеробства.

За період проведення досліджень на сильно змитому ґрунті застосування безполицевого ґрунтозахисного обробітку і внесення біопрепаратів Біокомплекс-БТУ – 0,8 л/га і Органік-баланс – 0,5 л/га забезпечило отримання урожаю пшениці озимої 3,4 т/га, що на 26 – 32 % вище порівняно з варіантами досліду де біопрепарати не вносили..

Встановлено, що удосконалення елементів біологічного землеробства в контексті вимог до органічного виробництва за застосування ґрунтозахисної системи землеробства на схилових агроландшафтах забезпечує отримання зерна пшениці озимої придатного для використання на продовольчі та непродовольчі потреби.

Ключові слова: пшениця озима, біопрепарати, урожайність, схилові агроландшафти.

Література

  1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
  2. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 1. Загальна частина / [ред.: В.В. Волкодав; Держ. коміс. України по випробуванню та охороні сортів рослин]. – К., 2000. – 100 c. http://organic.ua. No12-05(40) 2017.
  3. Повидало В.М. Адаптація ґрунтозахисних систем землеробства до вимог органічного виробництва в зоні Лісостепу /В.М. Повидало, Л.П. Коломієць, І.П. Шевченко //Бюлетень «Органічний продукт Біолан Україна» No 11. 2014. С. 14.
  4. Шевченко І.П. Теоретичні та практичні аспекти ведення органічного землеробства в еродованих агроландшафтах Лісостепу / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, К.Є. Терещенко, В.М. Повидало // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26 червня 2013 р.): Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і реалізація якісної органічної продукції. – Київ-Ілінці, 2013. – С. 39-49.
  5. Шевченко И.П. Особенности агротехнологии возделывания пшеницы озимой в системе почвозащитного биологического земледелия Лесостепи / И.П.
  6. Шевченко, Л.П. Коломиец, В.М. Повыдало // міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і кормовиробництво» No 81. Вінниця.: 2015. – С. 125 – 131.