УДК: 631.92:628.8:631.816:631.86

Еколого-відновлювані моделі біологізації землеробства в Україні

У статті наведено сучасне бачення розвитку біологізації землеробства шляхом відновлення природних ландшафтів і агроценозів в басейнах малих річок України з проведенням робіт з відновлення русел, заплав і вододільних земель басейну із здійсненням агро-, хемо-, біо- і фітомеліорацій. Визначено перспективність впровадження на відновлених ландшафтах енергоощадних і природно сумісних систем землеробства, що забезпечують вирощування токсикологічно чистої продукції рослинництва. Визначено універсальність застосування органо-мінеральних біоактивних добрив як природних комплексів, що відповідають потребам мінерального живлення рослин як для традиційних, так і органічних систем землеробства.

Ключові слова: системний підхід, малі річки, екологія, системи землеробства, органічне виробництво.

Література

  1. Антонець С.С. Регіональний аспект біологізації землеробства: напрями, дослідження, здобутки і перспективи / С.С. Антонець, В.М. Писаренко, М.М. Опара // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту, 2001. – No 4. – С.15-19.
  2. Вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та їхнє раціональне використання: Методичні рекомендації / За ред. В. Ф. Сайка. Київ: Аграрна наука, 2000. – 38 с.
  3. Дегодюк Е.Г. Еколого-техногенна безпека України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк. – Київ: ЕКМО. – 305 с.
  4. Дегодюк С.Е. Адаптація органічної системи землеробства до природних і соціальних умов України / С. Дегодюк, Е. Дегодюк, С. Гуральчук, М.Проненко, Є.Бондар // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: НАУ, 2011. – No15(2). – С. 238-246.
  5. Культура сидерації / За ред. Е.Г. Дегодюк, С.Ю. Булигін: Аграрна наука, 2013. – 80 с.
  6. Дегодюк Е.Г. Фундамент сучасного землеробства – наближення до природи / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, А.В. Кириченко // Посібник українського хліборобства. Т.1. 2017. – С.31-35.
  7. Овсинський Иван. Новая система земледелия. Киев: Зерно, 2010. – 334 с.
  8. Шевченко І.П. Оптимізація агроландшафтних систем шляхом формування ґрунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи землеробства в басейнах малих річок зони Лісостепу України / Шевченко І.П., Коломієць Л.П. // Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф– Дніпро: ДДАЕУ, 2017. – С. 87-89.